Református Általános Iskola és Gimnázium

2012. márc.
19.

refi cserkeszek eskutetele

refi nyilt napok

refi orszagos neptancfesztival

refi gimnaziumrefi altalanos iskola

Református Általános Iskola és Gimnázium

4600, Kisvárda Kossuth út 2.

Tel: 45/406-021

Honlap:

Email:

Igazgató: Balogh Sándor

 

A Kisvárdai Református Általános Iskola és Gimnázium újkori történetének 20. éve az idei tanév. Dokumentálhatóan már 1605-től beszélhetünk református oktatásról Kisvárdán. Ennek a hagyománynak örököse az 1992. szeptember 1-jén újraindult iskola.

A Kisvárdai Református Gyülekezet az iskola újraindításával adózott a hitvalló ősök emlékének, akik református iskolát alapítottak, és hatalmas áldozatok árán közel 350 évig, az államosításokig fenntartották azt.

Pedagógiai programunk szerint iskolánk feladata, hogy keresztyén nevelési elvek szerint, a református iskolák több évszázados hagyományának megfelelő nevelést és oktatást biztosítson. Épít a családokra és gyümölcsöző kapcsolatban együtt munkálkodik velük. Beépíti programjába a gyülekezet közösségformáló és közösséget megtartó erejét. Nevelésünk célja, hogy diákjaink életében felmutassuk azokat a képességeket, melyeket ők maguk kaptak Teremtőjüktől!

Református tanulóinkat egyházunk hitvalló tagjaivá, a nem református tanulókat – vallásuk szabad gyakorlása mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére neveli.

Iskolánk évről-évre szépül, bővül és a létszámunk ma már elérte a 612 főt.
Iskolánk tizenhárom – interaktív táblával, projektorral felszerelt tanteremmel és vezeték nélküli internet eléréssel rendelkezik.

Iskolánk 4 évfolyamos és 6 évfolyamos képzésben készíti fel diákjainkat az érettségire. A 6 évfolyamos gimnáziumunk reál és humán tagozattal rendelkezik, ahol a történelem, magyar valamint biológia, matematika tantárgyakból emelt szintű képzést ad.

Tanórán kívüli lehetőségeink közül kiemelkedő helyet foglalnak el a változatos sportolási lehetőségek (foci, tánc, úszás,)

A gyerekek szívesen vesznek részt tűzzománc-készítő, sakk szakkör, informatika szakkörökön.

A fakultációk keretében minden tantárgyból felkészítést biztosítunk.

A kulturális életet színházi előadások, filharmóniai hangversenyek gazdagítják.

A nyári tábor, sítábor, kerékpártúra, gyalogtúra biztosítja a kikapcsolódási lehetőséget.

- A Közép-Hutai Ifjúsági Táborunk ősszel és tavasszal kellemes kikapcsolódást nyújt diákjaink és tanáraink számára.

- A diákéletet színesíti iskolai énekkarunk, a diák újság és a felejthetetlen Diák Nap.

 


 

Református Általános Iskola és Gimnázium

„Hívogat az iskola, kapuját kitárja…”


„Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle ismeretre törekszik.”

(Példabeszédek 18:15)

Kedves Szülők! Kedves leendő Kisiskolások!

Gyermekükkel együtt most Önök is az „iskoláskor küszöbén” állnak. Minden felelősséget érző szülő felteszi önmagának a kérdést, hogy milyen alapokon szeretné gyermekét felnevelni, milyen értékeket akar továbbadni.
Református iskolánk már 20. éve biztosít lehetőséget és segítséget a szülőknek, hogy hitben neveljék és neveltessék gyermeküket küldetés-nyilatkozatunknak megfelelően: „…neveljétek őket az Úr tanítása és intése szerint.” (Ef.6:4)
Célunk és feladatunk a keresztyén szellemiség kialakítása, a gyermekközpontú nevelés-oktatás megvalósítása a családokkal együttműködve.

Általános Iskolánk az 1992/93-as tanévben kezdte meg újra működését egy első osztállyal. Azóta folyamatos a fejlődés, ma már minden évfolyamon kettő vagy három osztály tanulóinak nevelését-oktatását látjuk el. A családias légkörű, barátságos tantermeket valóban otthonuknak érzik a gyermekek, ahol a tanulást és a feladatvégzést élményként élik meg.
Az alsó tagozatos osztályokban a hatékony nevelés-oktatás érdekében iskolaotthonos formában dolgozunk. Az első osztályban az olvasást szótagoló technikával tanítjuk. A magyart az Apáczai Kiadó tankönyveiből, a matematikát a Hajdu tankönyvekből oktatjuk. Második félévtől vezetjük be az angol nyelv tanítását. Informatika szakkör keretében lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek a digitális kompetenciák megalapozására.

Az 5-6. osztályos tanulók napközis ellátásban részesülnek, 7-8. osztályban tanulószobai foglalkozáson vehetnek részt.
Tanítványainkat művelt, jellemes, keresztyén emberekké szeretnénk nevelni, akik készek a valódi értékek befogadására, gyarapítására és közvetítésére. Jól szolgálja ezt a személyiségformáló, különböző felekezeti hitoktatás és a bibliai ismeretek átadása.

A színvonalas oktatás mellett kiemelt feladatunknak tartjuk a tanulók olvasóvá nevelését.
Fontosnak tartjuk, hogy tanulmányaik során megismerjék és gazdagítsák hazánk kulturális örökségét és nemzeti hagyományait. A tanórák mellett gazdag színtere ennek művészeti képzésünk keretében, első osztálytól kezdődően a néptánc- és folklór ismeretek oktatása.

Az egészséges életmód- és a környezettudatos gondolkodásmód kialakítására és fejlesztésére jó lehetőséget biztosítanak a rendszeres középhutai kirándulások, túrázások.

Fontos feladatunk, hogy tanulóinkban kialakítsuk a mások iránti tiszteletet, az önzetlen segítségadást és az együttműködési készséget. Jótékonysági rendezvényeken való szerepléssel és részvétellel, valamint különböző adományokkal támogatjuk a segítségre szorulókat.

Nagy gondot fordítunk a tervszerű, rendszeres tehetséggondozásra és felzárkóztatásra. Tanulóink eredményesen szerepelnek a különböző városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken.

Iskolánk többfunkciós intézményként működik, ami magában foglalja az általános iskolai-, a hatosztályos- és négyosztályos gimnáziumi nevelést-oktatást.

A színvonalas oktatás mellett változatos tanórán kívüli foglalkozásokat és szabadidős tevékenységeket biztosítunk tanulóinknak:

• különböző szaktárgyi-, sakk- és képzőművészeti szakkörök,
• versenyeken való eredményes szereplés,
• énekkar(ált. iskolai, gimnáziumi),
• Alapfokú Művészetoktatási Intézményünkben néptánc- és folklór oktatás,
• felekezet szerinti hitoktatás,
• kulturális fesztiválok, gálák,
• színház- és filharmónia előadások,
• tömegsport, úszásoktatás, Bozsik- fociprogram,
• játék és sok-sok mozgás az udvari fajátékokon,
• őszi-tavaszi kirándulások Középhutára,
• cserkész foglalkozások,
• nyári táborozások, túrázások.

A 2012/2013-as tanévben Dobos B. Józsefné (Zsuzsa néni), Tóth Erika, Hubicsák Ferencné (Marika néni) és Kőrizsné Koi Beáta tanító nénik tanítanak az első osztályokban.

Nagy tapasztalattal rendelkező, következetes, szakmailag jól felkészült pedagógusok.
Szerető odafigyeléssel, hittel és személyre szóló bánásmóddal tanítják, formálják a gyermekeket, vallva, „A szeretet…nem keresi a maga hasznát.” (1 Kor. 13:4-5)

Szeretettel várjuk a kedves szülőket leendő első osztályos gyermekük beíratására
2012. március 26-27-én 8 - 17 óráig.

Szükséges dokumentumok:

 Születési anyakönyvi kivonat,
 Lakcímkártya,
 Óvodai szakvélemény,
 Lelkészi ajánlás.

A Református Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete nevében

Balogh Sándor
igazgató