Testületi Ülés 2011. szeptember 15.

2012. máj.
07.

Az Önkormányzati Törvény 12.§./1/ bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a városi önkormányzati képviselőtestületet

2011. szeptember 15-én /csütörtök/ 9,00 órára

 

testületi ülésre ö s s z e h í v o m.

Az ülés helye: Városháza Nagyterme /Szent László utca 7-11./

 

Ülés jegyzőkönyve

N A P I R E N D I   J A V A S L A T:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről.

Előadó: Leleszi Tibor

tovább..

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. /II.28./ önkormányzati rendelet módosításáról.

Előadó: a polgármester megbízásából: Jedláné Varga Eszter

3./ Előterjesztés az egyes szociális ellátások helyi szabályairól szóló 5/2008. /III.14./ rendelet felülvizsgálatára.

Előadó: a polgármester megbízásából: Dr. Dienes Melinda

tovább..

4./ Beszámoló a Városi Önkormányzat 2011.  I.  félévi gazdálkodásáról.

Előadó: Leleszi Tibor Kieg.jel.ad: Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság; könyvvizsgáló Meghívottak:önkormányzati intézmények vezetői

tovább.. melléklet.. melléklet..

5./ Előterjesztés Kovács József és a BOCSA-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. által felajánlott ivóvízvezeték és szennyvízvezeték rendszerek tulajdonjogának elfogadására.

Előadó: Leleszi Tibor

6./ Előterjesztés a Telenor Magyarország Zrt. (Pannon GSM) antenna bérleti szerződés módosítási kérelem megtárgyalására.

Előadó: a polgármester megbízásból: Jedláné Varga Eszter

7./ Előterjesztés a Telenor Magyarország Zrt. (Pannon GSM) antenna bérleti szerződés-módosítás állásfoglalás kérés megtárgyalására.

Előadó: Bravics Endre

8./ Előterjesztés az önkormányzati középfokú oktatási intézményekben 2012/2013 tanévben a 9. évfolyamon indítható tanulócsoportok számának meghatározására.

Előadó: a polgármester megbízásából: Lénárt Andrásné

tovább..

9./ Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Előadó: Gyenes István

10./ Előterjesztés Kisvárda város Önkormányzati Képviselőtestülete által alapított, fenntartásában működő Városi Bölcsőde, mint önállóan működő költségvetési szerv beolvadással való megszüntetésére.

Előadó: a polgármester megbízásából: Lénárt Andrásné

11./ Előterjesztés a 2011/2012. tanévben működő óvodai csoportokban, iskolai osztályokban a maximális tanulói/gyermeklétszám átlépésének engedélyezésére.

Előadó: a polgármester megbízásából: Lénárt Andrásné

tovább..

12./ Előterjesztés a fogászati ügyelet ellátására a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV törvény 7. §.-a alatt szabályozott jogi személyiséggel nem rendelkező feladatfenntartó társulás létrehozására.

Előadó: a polgármester megbízásából: Lénárt Andrásné

tovább..

13./  Előterjesztés a Bessenyei György Gimnázium és Kollégium; a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola; a Vári Emil Társulási Általános Iskola; a Somogyi Rezső Általános Iskola; a Teichmann Vilmos Általános Iskola; a Weiner Leó Alapfokú Zene- és Művészeti Iskola; a Csillag-közi Központi Társulási Óvoda; a Kistérségi Szociális Szolgálat és a Városi Egészségügyi Alapellátás egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadására.

Előadó: a polgármester megbízásából: Lénárt Andrásné

tovább.. melléklet, alapító okiratok... melléklet...

14./ Előterjesztés a Várda-Távhő Kft., valamint az ISZC Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének és a Felügyelő Bizottság tagjai javadalmazásának szabályozására.

Előadó: Leleszi Tibor

15./ Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Szakközép- és Szakiskola intézményvezetői állására kiírandó pályázat feltételeinek meghatározására.

Előadó: a polgármester megbízásából: Lénárt Andrásné

tovább..

16/ Előterjesztés Kisvárda Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában jegyzői álláshely betöltésére vonatkozó pályázati kiírás elfogadására.

Előadó: Leleszi Tibor

tovább..

17/ Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének kiegészítésére.

Előadó: a polgármester megbízásából: Jedláné Varga Eszter

tovább.. melléklet..

18/ Előterjesztés a Várda-Víz Kft. és Kisvárda város Önkormányzata között 2011-től az új vízi közmű szolgáltatásról készülő törvény hatálybalépéséig tervezett ivóvíz- és szennyvízdíjak mértékére vonatkozó megállapodásról.

Előadó: Leleszi Tibor

19/ Előterjesztés a környezetvédelmi alapból történő felhasználás engedélyezésére.

Előadó: Leleszi Tibor

Tájékoztató:

- a TIGÁZ szolgáltatói tevékenységről.

Előadó: a TIGÁZ képviselője

tovább..

- a közterület-felügyelők munkájáról.

Előadó: a polgármester megbízásából Dr. Dienes Melinda

tovább..

Napirend után: bejelentések

K i s v á r d a, 2011. szeptember 8.

Leleszi  Tibor

polgármester