Lakosságszolgálati Osztály

2012. márc.
15.

A Lakosságszolgálati Osztály feladatai:

 

Az osztály tevékenységét a jegyző felügyeli.

 

Az osztály főbb feladatai:


- intézi az I. fokú hatósági ügyeket;
- igazgatási tevékenysége során ellátja az anyakönyvi ügyek, személyi adat- és lakcímnyilvántartással, valamint a hatályos jogszabályban megjelölt okmányok elkészítésével, kiadásával kapcsolatos körzetközponti feladatokat Ajak, Anarcs, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Kisvárda, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tornyospálca, Újkenéz településekre kiterjedő illetékességi területtel;
- szabálysértés,    
- ipari-kereskedelmi ügyek;
- általános igazgatás /birtokháborítás/;
- honvédelmi és polgárvédelmi igazgatás;
- állategészségüggyel, növényvédelemmel kapcsolatos feladatok;
- Kisvárda város területén teljes körű építésügyi igazgatás;
- az I. fokú építéshatósági ügyekben az I. fokú építéshatósági jogkör gyakorlása Ajak, Anarcs, Berkesz, Döge, Fényeslitke, Gégény, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Laskod, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírkarász, Nyírlövő, Nyírtass, Pap, Pátroha, Petneháza, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tornyospálca, Újkenéz településeken;
- városi főépítészi feladatok;
- vízügyi-, környezet- és természetvédelmi, ipari- és kereskedelmi, út ügyi és földművelésügyi hatósági feladatok; 
- közlekedési igazgatással;
- kommunális igazgatással kapcsolatos felügyeleti feladatok;
- az önkormányzati szociális hatósági feladatok;
- gyermek- és ifjúságvédelemmel, és gyámügyi igazgatással kapcsolatos jegyzői feladatok és hatáskörök gyakorlása;
- a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 331/2006. /XII.23./ Korm. sz. rendeletben meghatározott városi gyámhivatali feladatok ellátása Ajak, Anarcs, Döge, Fényeslitke, Gyulaháza, Jéke, Kékcse, Kisvárda, Lövőpetri, Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Pátroha, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tornyospálca, Újkenéz településeken.

 

a/ Anyakönyvi ügyintézés során ellátja az anyakönyvekről és a házasságkötési eljárásokról szóló jogszabályokban meghatározott feladatokat:


- születési, házassági, halotti anyakönyvezés, az ezzel összefüggő statisztikai jelentés továbbítása;

- családi események megünneplésének szervezése és lebonyolítása;
- honosítás, visszahonosítás és elbocsátás iránti kérelmek átvétele, továbbítása;
- állampolgársági eskü/fogadalom szervezése és lebonyolítása.

 

b/ Ellátja a szabálysértési törvényben meghatározott feladatokat:


- szabálysértési I. fokú jogkör gyakorlása.

 

c/ Általános igazgatási tevékenység ellátása során:


- szakértőt rendel ki a vadkár megállapítására irányuló eljárásban, végzi a vadkár rendezésével kapcsolatos tevékenységet,
- átveszi a talált tárgyakat, biztosítja azok kezelését és értékesítését a gondnoki faladatot ellátó ügyintézővel együttműködve,
- ellátja hagyatéki ügyben a hagyatéki leltárak felvételét, a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításával kapcsolatos feladatokat,
- a hagyatéki eljárás befejezésekor az érték- és vagyontárgyakat átadja a jogszabály által meghatározott örökösnek,
- kiadja a hatósági bizonyítványokat,
- gondoskodik a hirdetmények kifüggesztéséről és záradékolásáról,
- végzi a marhalevél kezelésével kapcsolatos feladatokat,
- választók nyilvántartásának karbantartása,
- közreműködik a népszámlálás előkészítésében, lebonyolításában.

 

d/ Honvédelemmel és polgári védelemmel kapcsolatos feladatok:


- Ellátja a jogszabályokban önkormányzatra háruló honvédelemmel, polgári védelemmel kapcsolatos, védelmi bizottság személyi, tárgyi feltételeinek biztosításához szükséges nyilvántartási, adatszolgáltatási, szervezési feladatokat. Szervezi és előkészíti a mozgósítási tervben meghatározott feladatokat.
- Ellátja a polgármester, mint helyi védelmi bizottság vezetőjeként végzett adminisztratív feladatokat.

 

e/ Állategészségüggyel kapcsolatos feladatok:


- Köteles gondoskodni a zárlat alatt álló helyen tartózkodó személyek élelmezéséről és az állatok takarmányozásáról.
- Gondoskodik a veszélyes ebek nyilvántartásáról, tartásának engedélyezéséről, a tartás körülményeinek ellenőrzéséről, stb.
- Ellátja a jegyző állategészségüggyel kapcsolatos feladatait.
- Ellátja az ebekkel, veszélyes ebekkel, a veszélyes állattartással kapcsolatos feladatokat.

 

f./ Növényvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok:


- A növényvédelemmel, növényegészségüggyel kapcsolatban elrendeli a helyi termelő részére belterületen a védekezést, a település belterületén gondoskodik a növényvédelmi feladatok ellátásáról és ellenőrzéséről.
- Közterületen kötelezi a kérelmezőt a kivágott fa pótlására, megtilthatja a fa kivágását, ha annak további fenntartása indokolt, vagy ha a bejelentő rendelkezési jogosultsága nem állapítható meg.

 

g./ Okmányirodai,  körzetközponti feladat ellátása során végzi:


- a személyi adat kezelésével kapcsolatos városi és körzetközponti feladatokat,
/lakcímnyilvántartás, bejelentés, feldolgozás, adatszolgáltatás/
- a személyazonosító igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványok,  mozgáskorlátozottak parkolási igazolvánnyal történő ellátása kiadásával kapcsolatos feladatokat,
- útlevél kiadásával kapcsolatos feladatokat,
- a mindenkori hatályos jogszabályokban előírt okmányok, igazolványok készítésével, kiadásával kapcsolatos feladatokat (vezetői-, forgalmi engedélyek).
- ellátja a vállalkozói igazolványok kiadásával, módosításával, szüneteltetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,
- az ügyfélkapu létesítésével kapcsolatos feladatokat.

 

h/ Ipari-, kereskedelmi tevékenység ellátása során:


- ellátja a külön jogszabályban meghatározott jegyzői ipari-, kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket /engedélyek megadása (működési-, telep engedély), nyilvántartása, ellenőrzési tevékenység végzése/.
- Együttműködik a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel.
- Zenés, táncos rendezvényekre rendezvénytartási engedélyt ad ki,
- Engedélyezi vásár rendezését, piac tartását, azokat nyilvántartásba veszi.

 

i/ Az önkormányzati feladatkörök ellátásához kapcsolódó hatáskörökben történő közreműködés
- Előkészíti a képviselőtestület és a bizottságok elé megtárgyalásra kerülő feladatkörébe tartozó előterjesztéseket.
- Gondoskodik a képviselőtestület és a bizottságok döntéseinek végrehajtásáról.
- Igazolja a szerkezet kész állapotot az önkormányzati lakáscélú támogatás  kiutalásához.  -
- A helyi önkormányzat építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit előkészíti a polgármester irányításával - az építésügyi, hatósági tevékenység körébe tartozók kivételével.

 

j/ Építésügyi igazgatással kapcsolatos feladatok:


- Ellátja a jogszabályban meghatározott területrendezéssel, telekrendezéssel kapcsolatos feladatokat:
- Véleményt nyilvánít a helyi építési szabályzat, illetőleg szabályozási terv készítése során, végrehajtásuk biztosítása céljából telekalakítási és építési tilalom ingatlannyilvántartásba történő bejegyzéséről gondoskodik;
- Elvégzi a telekalakítással, telekrendezéssel kapcsolatos feladatokat.
- Nyomvonal jellegű beruházások elhelyezésének esetében az építési /létesítési/ engedély kiadására jogosult intézkedésére részt vesz a engedélyezési eljárásban.
- Ellátja a jogszabályban meghatározottak szerint az építési engedélyezéssel kapcsolatos I. fokú építésügyi hatósági  feladatokat a műemlékvédelem kivételével.
- A jogszabályban előírtak szerint az építésügyi hatósági engedély megadásával kapcsolatban beszerzi az érdekelt szerv/ek szakvéleményét és az abban foglalt előírásokat saját határozatába foglalja.
- Megvizsgálja a benyújtott építési engedély kérelmeket, hogy megfelelnek e a követelményeknek, az építési engedély megadásához szükséges feltételek meglétét a helyszínen ellenőrzi, hiányosság esetén a szükséges intézkedést megteszi.
- Az építési engedély megadása esetén a helyszínrajz és a műszaki tervek egy példányát visszatartja, egy példányát az építtetőnek kiadja.
-  Az építési munkák végzését ellenőrzi, intézkedik az építkezés során előkerült építészeti emlék, illetve képzőművészeti alkotás tekintetében;
-  Az engedélytől eltérő, illetve engedély nélkül végzett építési munkák esetében megteszi a jogszabályban előírt intézkedéseket, kérelemre fennmaradási engedélyt ad ki, ha a jogszabályi feltételek azt lehetővé teszik;
- Intézkedik a korábban kiszabott építésügyi, va-lamint végrehajtási bírságok behajtásáról.
- Az építmény használatbavételével és használatával kapcsolatos tevékenysége során elbírálja a használatbavételi engedély megadására irányuló kérelmeket vizsgálva, hogy az építési munkát az építési engedélynek megfelelő módon végezték-e el, illetve az építmény az engedélyben megjelölt rendeltetésének megfelelő és biztonságos használatra alkalmas állapotban van-e, beszerezték-e a szükséges szakhatósági hozzájárulásokat.
- Engedélyezi az építményeknek az engedélytől eltérő célra történő használatát.
- Az építésügyi ellenőrzési feladat- és hatáskör ellátása során ellenőrzi a rendezési tervek és az építésügyi szabályok megtartását.
- Ellátja az épületek, meghatározott építmények építési munkáinak hatósági ellenőrzési feladatait, ha jogszabálysértést vagy szabálytalanságot észlel, megszüntetése érdekében köteles megtenni a szükséges intézkedé-seket, illetve az arra jogosult szervet megkeresni.
- Az egyéb építésügyi feladat ellátása során elrendelheti az építmény jó karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, az élet- és közbiztonságot, az egészséget veszélyeztető esetekben a szükség szerinti építési munkák elvégzését.
- Elrendelheti - meghatározott esetekben - a telek beke-rítését, továbbá a teleknek a közterületről látható részén kertészeti munkák végzését.
- Ellátja az árvíz- vagy belvíz esetén az épületkárok felmérésével a kárt szenvedett épületek állagvédelmével, helyreállításával, újjáépítésével kapcsolatos szervezési és hatósági feladatokat.
- Tömeges épületkárok esetén, ha a károsult nem tud gondoskodni a tervezés és a kivitelezés elvégzéséről, gondoskodik azok hatósági úton való elvégeztetéséről.
- Az épületbe beépített teher- és személyfelvonóval kapcsolatos építésügyi feladat- és hatáskörében engedélyezi felvonó építését, áthelyezését, átalakítását, használatbavételét. Érvényesíti a felvonókönyvet.
- Elrendelheti a használatbavételi engedély nélkül, illetve az attól eltérően használt felvonó leállítását.
- Meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet az önkormányzat közigazgatási területén lévő felvonókról.


-  I. fokú építéshatósági jogkör gyakorlása során ellátja:
    - elvi építési,
    - építési,
    - bontási,
    - használatbavételi,
    - fennmaradási engedélyezési feladatok, továbbá az ezekkel összefüggő ellenőrzési és kötelezési feladatokat.
    - a helyi védelem alatt álló értékről nyilvántartást vezet.

 

k/ Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok:


- Ellátja a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott önkormányzati, hatósági feladatokat.
- Javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására, megóvására, őrzésére, valamint esetleges helyreállítására teendő intézkedésekre, gondoskodik végrehajtásukról.
- A helyi védelem alatt álló természeti területeken a jogszabályban előírtak teljesítését korlátozhatja a közlekedést és az ott tartózkodást ellenőrizheti.
- Ellátja a zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogszabályban meghatározott önkormányzati, hatósági feladatokat.
- Javaslatot tesz a területeken zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvántartásra, csendes övezet kialakítására, a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására.
- Zaj-, illetve rezgésbírság fizetésére kötelezi az üzemeltetőt, illetve a kivitelezőt, ha a számára megállapított zajkibocsátási határértéket nem tartja be, illetve a megengedett rezgés terhelési határértéket túllépi.
- Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben I. fokú hatósági jogkört gyakorol.
- Ellátja a levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos jogszabályban meghatározott I. fokú hatósági feladatokat.
- Ellenőrzi a hatáskörébe tartozó berendezések forrásaira és tevékenységekre megállapított levegővédelmi követelmények betartását.
- Javaslatot tesz védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegőtisztaság védelmi követelmények megállapítássására,
- Ellenőrzési az avar- és kerti hulla-dék égetésére vonatkozó levegővédelmi követelmények betartását.
- Hatáskörébe tartozó légszennyezővel szemben bírságot szab ki.
- Engedélyezi a nem védett, illetve a helyi védelem alatt álló területeken a nádas- és más vízinövények égetését.
- Engedélyezi a termelés során keletkezett növényi hulladék nyílt-téri, valamint hagyományos energiatermelő berendezésben történő égetését, a tarlóégetést.
- Segítséget nyújt az önkormányzati intézményeknek a levegőtisztaság-védelmével és környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartásában.
- Javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására.
- Hulladékgazdálkodási ügyekben I. fokú hatósági jogkört gyakorol.
- A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, a környezetvédelmi felügyelőségnek véleményezésre megküldi. 
- Előkészíti és a települési önkormányzat képviselőtestülete elé terjeszti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tervét.

 

l/ Közlekedési- és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:


- Ellátja a jogszabályban meghatározott közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat;
- közlekedési feladat ellátása során a közút kezelőjének megkeresésére útügyi hatósági tevékenységet kezdeményez;
- a járdák, valamint helyi gyalogutak építését, korszerűsítését, és megszüntetését /elbontását/ engedélyezi;
- ellátja a jegyzői hatáskörbe utalt közúti közlekedési tevékenységet a helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak tekintetében, ha a jogszabály másként nem rendelkezik;
- a közlekedés biztonsága érdekében az építmény vagy az útcsatlakozás megszüntetését kezdeményezi;
- kijelöli - mint I. fokon eljáró hatóság - a veszélyes árút szállító közúti jármű útvonalát az egy helység közigazgatási határán belül végzett szállítás esetén;
- ellátja a jogszabályban meghatározott vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat;
- kötelezheti a tulajdonost az akna megépítésére, illetőleg átalakítására, ha a házi csatorna az elfolyó szennyvíz ellenőrzésére alkalmas aknával nincs ellátva, vagy a meglévő akna nem megfelelő;
- engedélyezi a szennyvíztisztító berendezés létesítését, átalakítását, megszüntetését, az engedély nélkül megépített berendezések létesítőjét kötelezi azok elbontására;
- engedélyezi a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó kisebb vízi munkák és vízi létesítmények, kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítését, használatbavételét, átalakítását és megszüntetését, kizárólag házi vízszükséglet biztosítására szolgáló kút létesítését;
- helyi vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos hatósági hatáskörében külön jogszabályban meghatározott csatornabírságot szab ki, vízfogyasztási keretet állapít meg,
- vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízmunkálatoktól eltekintve dönt a természetes lefolyás biztosításáról, vagy az eredeti állapot helyreállításáról.

 

m/ Földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök:


-  Ellátja a jogszabályban meghatározott földművelésügyi feladatokat.

 

n/ Ipari- és kereskedelmi igazgatási feladatok:


- Ellátja a jogszabályban meghatározott ipari- és kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatokat.
- Szakhatóságként jár el a Btv. és Vhr.-ben előírt hatósági eljárásokban építésügy területén és helyi közút esetén I. fokon.
- Villamos energia felhasználásával kapcsolatos feladatai ellátása során az Áramszolgáltató Vállalattal a közvilágítási szolgáltatás végzésére elkészíti a szerződés-tervezetet.
- Elfogadja és jóváhagyja a közvilágítás kivitelezési tervét, ellenőrzi a közvilágításra vonatkozó kötelező előírások megtartását.
- Villamos mű létesítésével kapcsolatos előmunkálatokról az érintett ingatlanok tulajdonosát értesíti, és az előmunkálatok tényét a helyben szokásos módon hirdetményben közzéteszi.
-  Dönt villamos mű elhelyezése céljára használati jog engedélyezése felől.
- Önkéntes fogyasztói hozzájárulásból megvalósuló háló-zatfejlesztés esetén megállapítja az egy fogyasztási helyre jutó hozzájárulás mértékét, befizetésének módját és határidejét.
-  Összegyűjti és közli az áramszolgáltatóval, a hálózatfejlesztéssel kielégíthető villamos teljesítmény igényeket, egyidejűleg költségelőirányzatot kér.
-  Megrendeli a hálózatfejlesztést.
-  Ellátja a gázenergia felhasználásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköröket.
- Kiadja a gázüzemi létesítmény biztonsági övezetét érintő engedélyeket, figyelembe véve az ezzel kapcsolatos tilalmakat és korlátozásokat.

 

o/ Kommunális igazgatással kapcsolatos felügyeleti feladatok:


- Ellátja a jogszabályban meghatározott kommunális igazgatással kapcsolatos felügyeleti tevékenységet, végzi a köztemetők felügyeletével összefüggő feladatokat, elkészíti az ezzel kapcsolatos rendelettervezetet és gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról.
- Engedélyezi a települési folyékony hulladékok leeresztő helyen történő elhelyezését, kijelöli a veszélyes hulladéklerakó helyet, valamint a települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására a lerakóhelyet.
- Előkészíti a városi köztisztaság, parkfenntartás, szemétszállítás, hószolgálat, temető üzemeltetés ellátására kiírt pályázatokat, majd a nyertes pályázóval kötendő szerződéstervezeteket, és évente a szerződéshez tartozó feladattervet és árat a szakbizottságokkal egyeztetve döntésre készíti elő.  Folyamatosan ellenőrzi a szerződések teljesítését, utalványozza a kifizetéseket.
- Felügyeli az önkormányzat kezelésében lévő közhasználatú zöldterületek fenntartását, hasznosítását.
- Ellenőrzi a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, irányítja a közterület-felügyelőket.

 

p/ Közterület-használattal kapcsolatos feladatok:


- A közterület használatával kapcsolatos feladat ellátása során elkészíti a közterületek használatának szabályozására és a díj fizetésének megállapítására vonatkozó rendelettervezetet;
- A közterület használatról szóló rendelet alapján döntésre előkészíti a közterület használat engedélyezését, a használati díj mértékét és fizetési módját;
- Intézkedik a jogellenesen igénybevett közterület-használat esetében;
- Közérdekből előkészíti a közterület-használat megszüntetését, kezdeményezi az engedély visszavonását  ha nem az engedélyben meghatározott célra és módon történik a közterület használata.
- Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a közterület használati díj beszedését, kezdeményezi a hátralék behajtását.
- Irányítja a Hivatalban alkalmazott közterület-felügyelő tevékenységét s e feladat ellátása kapcsán a közterület-felügyelők az alábbi feladatokat látják el:
- a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;
- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;
- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;
- közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;
- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;
- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;
- közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

 

r/ Szociális feladat- és hatáskörök:


- Ellátja a jogszabályokban és az önkormányzati rendeletekben meghatározott szociális feladatok szervezését, adminisztrációs, valamint nyilvántartási teendőit.
- Előkészíti a képviselőtestület, a szociális és egészségügyi bizottság, a polgármester és a jegyző hatáskörébe tartozó döntéseket.

 

Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó ügyeket előkészíti:


 -  méltányossági ápolási díj megállapítása,
 - lakásfenntartási támogatás megállapítása.

 

Polgármester hatáskörébe tartozó ügyeket előkészíti:


 - adósságkezelési szolgáltatás igénybevétele iránti kérelem elbírálása,
 - átmeneti, pénzbeni és természetbeni segélyezés,
 - kamatmentes szociális kölcsön,
 - temetési segély megállapítása, köztemetés elrendelése,
 - közcélú vízi közmű beruházás támogatási kérelem elbírálása,

 

Jegyzői hatáskörbe  tartozó ügyek: 


 - szociálisan rászorult személy részére közgyógyellátásra való jogosultág megállapítása, 
 - mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei,
 - hadigondozásból eredő feladatok,
 - egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása,
 - gondoskodik a szociális célú kifizetések nyilvántartásáról, éves elszámolásáról, egyeztetve a kincstári feladatot ellátó osztállyal.
 - időskorúak járadékának megállapítása és kétévenkénti felülvizsgálata,
 - aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyének, bérpótló juttatásának megállapítása, felülvizsgálata, 
 - közérdekű munka helyének kijelölése.

 

s/ Gyermekek védelmével és gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok:


Polgármester hatáskörébe tartozó ügyek:


- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása,
- kiskorú átmeneti gondozásba vételével összefüggő ügyek.

 

Jegyzői hatáskörbe tartozó ügyek:


 - teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele,
 - ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, részére munkadíj megállapítása,
 - gyámsági, gondnoksági ügyekben leltározási feladatok elvégzése, környezettanulmány készítése,
 - gyermekek védelembevételének, védelembevétel megszüntetésének elrendelése,
 - azonnali intézkedést igénylő esetben a gyermek elhelyezése,
 - szülői nyilatkozat jegyzőkönyvbevétele, amelyben hozzájárul ismeretlen személy általi örökbefogadásához. 
 - a gyermektartásdíj iránti igény érvényesítésében közreműködés,
 - a gondozási díj, valamint megelőlegezett gyermektartásdíj behajtásában való közreműködés.
 - óvodáztatási támogatás megállapítása, megszüntetése,  
 - családi pótlék természetben formában történő megállapítása, iskoláztatási támogatás felfüggesztése, eseti gondnok rendelés, elszámolások elfogadása,
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása, megszüntetése.

 

t/ A városi gyámhivatali  feladatok:


-  kiskorúak házasságkötésének engedélyezése,
- a gyermek ideiglenes elhelyezése,
- a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbevétele,
- kapcsolattartási ügyek,
- gyámsági és gondnoksági ügyek,
- utógondozás elrendelése,
- családba fogadás engedélyezése,
- örökbefogadási ügyek,
- hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások megállapítása /otthonteremtési támogatás, tartásdíj állam általi megelőlegezése/,
- szülő felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek.