Legfrissebb híreink

Szervezeti és Működési Szabályzat

Megjelent: 2012. február 26

1. melléklet a 125 /2020.(VI.5.) határozathoz

Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Kisvárda Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény /a továbbiakban: Mötv./ 84.§-a alapján Kisvárda Város Önkormányzata működésére, valamint a polgármester vagy   a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására önálló polgármesteri hivatalt alakít és tart fenn. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

A hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának tartalmi elemeit az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 13. §-a szabályozza.

I.

A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal azonosító adatai, jogállása

1./ Megnevezése: Kisvárdai Polgármesteri Hivatal

   Egységes szerkezetű alapító okirat száma, kelte:

   Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 295/2019.(XII.12.) ÖKT. határozata

   Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020.( II.12.)   ÖKT. határozata

   Az alapítás időpontja: 2020. január 1.

 

2.1./ A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal székhelye: 4600. Kisvárda, Szent László utca. 7-11.

     a./ rövidített neve: Polgármesteri Hivatal    

     b./ levélcíme: 4600. Kisvárda, Postafiók: 83

     c./ telefon száma: 45/500-700

     d./ telefax száma: 45/405-128

    

2.2./elektronikus levelezési címe: hivatal@kisvarda.hu

                                                 barabasjanosnedr@kisvarda.hu

 

3./ A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása:

a/ A Polgármesteri Hivatal a képviselő-testület szerve, az önkormányzat működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el, segíti a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését.

b/ A Polgármesteri Hivatal Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete által alapított költségvetési szerv, jogi személy. A Polgármesteri Hivatal illetékessége Kisvárda város közigazgatási területére terjed ki.

c/ A Polgármesteri Hivatalt Kisvárda Város Polgármestere irányítja az Mötv. 67.§ (1) bekezdés a) pontja szerint. Az államigazgatási feladatok ellátása körében a Képviselő-testület a Hivatalt nem irányíthatja, ebben a körben utasítást a jegyzőnek nem adhat.

d/ A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti és képviseli.

e/ Gazdálkodási jogköre: gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

f/ A Polgármesteri Hivatal polgármesteri kabinetre és osztályokra tagozódik.

          A Hivatali szervezetben működő osztályok:

           - Polgármesteri Kabinet

- Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

           - Lakosságszolgálati Osztály

           - Kincstári, Jogi és Adóosztály

 

4./ A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal jelzőszámai:

a/ A Polgármesteri Hivatal az alábbi jelzőszámokat használja:

-        Megyekód: 15

-        Hivatali kapu azonosító (KRID): 703055144

-        Szakági azonosító: 8411

-        KSH kód: 1509265

-        Törzsszám: 844459

-        KSH azonosító: 15844459-8411-325-15

-        Számlavezető pénzintézet számlaszáma: 10402805-50526590-56771008

-        A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal által vezetett bankszámlák számlaszámai:

Költségvetési elszámolási számlaszám:                     10402805-50526590-56771008

b/ Költségvetési intézményi törzsszám:

     - Adószám¨15844459-2-15

     - Az általános fogalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény 49. §. /2/ bekezdés b./ pontja alapján a Hivatal általános forgalmi adóalany.            

 

5./ A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzői:

A Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzőinek lenyomatát, valamint a bélyegzőhasználati rendet külön belső szabályzat tartalmazza.

 

6./ A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal működési rendje:

     Hétfő – Kedd    730 órától 1600 óráig

     Szerda               730 órától 1630 óráig,

     Csütörtök          730 órától 1600 óráig

     Péntek               730 órától 1300 óráig ebédidő nélkül 

      

   A napi munkaidőn belül 30 perc munkaközi szünet illeti meg a köztisztviselőt, melyet felváltva 1200 – 1300 óra közötti időben vehetnek igénybe az osztályvezető beosztása alapján.

   Az ügyfélfogadás rendje:

       Hétfő                         800 órától 1200 óráig,

       Kedd                          nincs ügyfélfogadás,

       Szerda                       800 órától 1200 óráig, 1300órától 1630óráig,

       Csütörtök                    nincs ügyfélfogadás

       Péntek                         800 órától 1000 óráig.

      

7./ A helyettesítés rendje:

     a/ A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, a jegyzői, aljegyző tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra- a jegyzői feladatokat a Kincstár, Jogi és Adóosztály vezetője látja el.

     b/ Az ügyintézők a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást, a jegyzőnek kell gondoskodnia arról, hogy a Polgármesteri Hivatalban kiadott munkaköri leírások pontosan meghatározzák:

         - az adott munkakört helyettesítő munkaköröket, valamint

         - az adott munkakör által helyettesítendő munkaköröket.

   c/ Az ügyviteli dolgozók helyettesítését az Önkormányzati és Intézményirányító Osztály /vagy a jegyző/ szervezi meg. A fizikai dolgozók helyettesítéséről az illetékes osztályvezető gondoskodik.

   d/ Munkaviszony megszűnése, munkakör, illetőleg beosztás változása esetén:

   - a jegyző esetében a polgármester,

   - az aljegyző és osztályvezetők esetében a jegyző,

   - az ügyintézők esetében az illetékes osztályvezető

 

8./ Ügyiratkezelés:

a/ A Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelése központosított. Az iratok iktatását és szerelésük legfontosabb teendőit a számítógépes nyilvántartással az Önkormányzati és Intézményirányító Osztály keretében működő központi iktatóban végzik.

b/ A minősített iratok kezelésével és megőrzésével kapcsolatos feladatokat az Önkormányzati és Intézményirányító Osztály ezzel megbízott dolgozója végzi a minősített iratokra vonatkozó szabályok szerint.

c/ A Polgármesteri Hivatalhoz érkező postát az Önkormányzati és Intézményirányító Osztály ezzel megbízott dolgozója bontja és a

- polgármesternek, képviselő-testületnek /önkormányzatnak/ címzett küldeményeket a polgármesternek,

- a jegyzőnek címzett, valamint a belső szervezeti egységre tartozó küldeményeket a jegyzőnek továbbítja.

  

9./ A kiadmányozás rendje:

A polgármester hatáskörébe tartozó ügyek kiadmányozásának rendjét polgármesteri utasítás tartalmazza.

A jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben a Polgármesteri Hivatal kiadmányozási rendjét jegyzői utasítás tartalmazza.

       A polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben az alábbi fejrészt kell használni:

       „Kisvárda Város

       P o l g á r m e s t e r é t ő l

       Kisvárda, Szent László utca. 7-11.

         Telefonszám: 45/500-751.”

    

             A jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben az ügyiratokon az alábbi fejrészt kell

             használni:

       „Kisvárda Város

          J e g y z ő j é t ő l

          Kisvárda, Szent László utca. 7-11.

          Telefonszám: 45/500-753.”

 

10./ Gépjármű igénylés:

       - A Polgármesteri Hivatali dolgozók a hivatali gépkocsi hivatalos célú használatát a Polgármesteri Kabineten keresztül az e célra alkalmazott nyilvántartásba való bejegyzéssel igényelhetik.

         - A hivatali gépkocsi hiányában sürgős, indokolt esetben a saját gépjármű hivatali célú használatát a jegyző engedélyezi a Polgármesteri Hivatal beosztott dolgozói részére.

- A tisztségviselők gépkocsi igénye előnyt élvez.

A gépjárműigénylésről és a saját gépjármű hivatali használatáról külön jegyzői szabályzat rendelkezik.

 

11./ Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség:

A közszolgálatban álló személy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján készült külön szabályzat tartalmazza.

 

II.

Az ellátandó feladatok

1./ A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal általános feladatai:

- A képviselő-testület és a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzati képviselő-testületek működésével, valamint a polgármester és a jegyző tevékenységével kapcsolatban meghatározott feladatok ellátása.

A bizottságok adminisztratív feladatait az alábbi osztályok segítik:

   - Jogi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság: Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

   - Oktatási, Kulturális, Szabadidő- és Sport Bizottság:           - „ -

   - Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság:                                   - „ -

   - Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság: Lakosságszolgálati Osztály

- A képviselők és az országgyűlési képviselő munkájának segítése.

- A társadalmi   szervekkel,   társszervekkel, közszolgáltatást   végző   szervekkel   való

együttműködés.

- A Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésével, szervezésével kapcsolatos adminisztratív feladatok végzése.

- Az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat az önkormányzat által létrehozott és fenntartott intézmények költségvetésének, zárszámadásának, évközi beszámolónak és az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatok végzését az Áht. és más jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

2./ A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal alaptevékenységként a következő feladatokat látja el:

   Aköltségvetésiszervalaptevékenységénekjellegeszerintiszakágazatibesorolása:

a./A hivatal ellátja a Mötv-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Kisvárda vonatkozásában.

Ellátja az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Gondoskodik a helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról. Ellátja az önkormányzati fenntartású intézmények és a kisvárdai székhelyű társulás gazdálkodásával, költségvetési tervezéssel és végrehajtással, beszámolással kapcsolatos feladatait.

  1. b./A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
szakágazat száma szakágazat megnevezése
841105 Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

kormányzati funkciószám kormányzati funkció megnevezése
1 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
3 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
4 013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
5 013330 Pályázat-és támogatáskezelés, ellenőrzés
6 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
7 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
9 016030 Állampolgársági ügyek
10 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
11 044310 Építésügyi igazgatás
12 061010 Lakáspolitika igazgatása
13 076010 Egészségügy igazgatása
14 082010 Kultúra igazgatása
15 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
16 098010 Oktatás igazgatása
17 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása

c/ Kiegészítő tevékenység: nincs

d/ Kisegítő tevékenység: nincs

e/ Vállalkozási tevékenység: nincs

III.

A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése és működésének rendje

1./ A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése:

     A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkerete: 35 fő

    

     A Polgármesteri Hivatal élén a jegyző áll.

   A polgármester a polgármesteri hivatal irányítása során:

1.1 A Polgármesteri Hivatallal összefüggő irányítási jogosultságokat a polgármester gyakorolja. (Mötv. 67.§ (1) bek.)

      

1.1.1.a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja az önkormányzati hivatalt.

A polgármesteri hivatal irányítása jogkörében a polgármester gondoskodik a hivatal rendeltetésszerű működéséről, meggyőződik a testületi határozatok végrehajtása színvonaláról, tájékozódik az ügyintézés általános helyzetéről az eredményesség és a társadalmi hatás nézőpontjából értékeli a hivatal tevékenységét.

Irányító munkáját a hivatali apparátus tekintetében, a jegyző, mint a hivatal vezetőjének közreműködésével végzi. A polgármester a polgármesteri hivatallal szembeni elvárásokat a jegyző közvetítésével juttatja el a hivatal dolgozóihoz.

1.1.1.b) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.

A polgármester a jegyző javaslatai alapján határozza meg, hogy az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában a polgármesteri hivatal hogyan vesz részt, milyen feladatokat lát el. Ez a jogkör azonban nem jelenti a jegyző hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatokba, hatósági jogkörökbe való beavatkozást. Az államigazgatási feladatokat, hatósági jogköröket annak jogszabályi címzettje (jegyző, polgármester, polgármesteri hivatal ügyintézője) önállóan gyakorolja.

A polgármester a közös önkormányzati hivatalnak, mint szervezeti egységnek a feladatait határozza meg, az egyes köztisztviselők munkaköri feladatait nem jogosult meghatározni.

1.1.1.c) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.

1.1.2. A Polgármester:

Az irányítási jogosultságok közül közvetlenül irányítja a Polgármesteri Kabinetet az alábbi feladatellátások vonatkozásában:

- Polgármesteri Titkárság

- Kommunikáció, marketing

- Nemzetközi és társadalmi kapcsolatok

- Pályázati feladatok

- Stratégiai feladatok

- Beruházások előkészítése, lebonyolítása, ellenőrzése

- Informatikai feladatok

-A Polgármesteri Hivatal belső technikai kiszolgálásával (gondnoksági szolgálat) kapcsolatos feladatok

- A városi főépítész által ellátott feladatok

- Egyéb feladatok

-   a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, egyes ügyekben a kiadmányozás teljes-, vagy részjogát a jegyzőre, a hivatal dolgozóira átruházhatja;

-   A Mötv. 81.§. (4) bekezdése értelmében a polgármester egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben – a polgármesteri hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és jutalmazásához.

-   rendszeresen tájékozódik a Hivatal önkormányzati munkát segítő tevékenységéről.

2./ A jegyző által ellátott feladat- és hatáskörök:

A jegyző alapvető feladat- és hatáskörét a központi jogszabályok, valamint a helyi önkormányzati rendeletek határozzák meg.

A jegyző főbb feladat- és hatásköre:

-     vezeti a Polgármesteri Hivatalt, ennek keretében gyakorolja a munkáltatói jogköröket, meghatározza az egyes osztályok feladatait;

-     szervezi a Hivatal munkáját, ennek érdekében rendszeres értekezletet tart az osztályvezetőknek és évente legalább egyszer apparátusi értekezletet;

-     rendszeres munkakapcsolatot tart fenn a polgármesterekkel, valamint a bizottsági elnökökkel az önkormányzati és a bizottsági tevékenységük segítése érdekében;

-     jelzéssel él a képviselő-testületek, a bizottságok és a polgármesterek, társulási tanács felé, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel;

-     folyamatosan kapcsolatot tart a szervezeti egységek vezetőivel, meghatározza a jogszabályok és önkormányzati döntések végrehajtásával kapcsolatos teendőiket, a célok eléréséhez szükséges konkrét feladatokat a szervezeti egységek részére, irányítja, szervezi és koordinálja, valamint ellenőrzi a feladatok folyamatos végrehajtását, folyamatosan megteszi a szükséges intézkedéseket;

-     feladat- és hatáskörében szabályozza a kiadmányozás rendjét;

-     képviseli a Polgármesteri Hivatalt;

-     kiadja a Polgármesteri Hivatal megfelelő működéséhez szükséges belső szabályzatokat;

-     biztosítja a megfelelő színvonalú szakmai munkát, a munkavégzés személyi-, dologi- és technikai feltételeit, a belső információ-ellátást és áramlást a számítógépes hálózatot is felhasználva;

-     gondoskodik a dolgozók rendszeres képzéséről, továbbképzéséről;

-     irányítja, szervezi és összehangolja a lakossággal való kapcsolattartást, illetve a nem önkormányzati szervekkel történő együttműködést;

-     az aljegyző, az osztályvezetők segítségével biztosítja az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek jogszerű, méltányos intézését;    

-     irányítja, felügyeli és ellenőrzi a Hivatal operatív gazdálkodását, biztosítja a belső ellenőrzést, kötelezettséget vállal a Hivatal bér- és dologi költségvetése körében;

-     kinevezi, megbízza, felmenti és jutalmazza az osztályvezetőket, ügyintézőket a polgármestere egyetértésével,    

-     önállóan dönt az ügyvitelt ellátók és a fizikai dolgozók kinevezése, megbízása felmentése ügyében;

-          önállóan gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat /munkaköri leírás, szabadság engedélyezése, kiküldetés/;

-          az osztályvezetők véleményének kikérésével értékeli a köztisztviselők teljesítményét, elvégzi a minősítésüket,

-     megszervezi és biztosítja a polgármester államigazgatási feladat- és hatásköre ellátásának feltételeit, döntésre előkészíti az ügyeket;

-     saját feladatai ellátásáról, illetve a Hivatal munkájáról kérésre beszámol a képviselő-testületnek, bizottságainak, valamint a polgármesternek;

-     dönt a hatáskörébe tartozó és azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;

-     tárgyévre vonatkozóan meghatározza a teljesítmény követelményeket, értékeléseket, az osztályvezetők közreműködésével.

     Az aljegyző:

     Munkaköri leírása alapján:

-távollétében, vagy a jegyző megbízása szerint ellátja a jegyző helyettesítését;

-elősegíti a hatósági ügyek jogszerű, méltányos, kulturált intézését, a törvényesség betartását;

-ellátja a jegyző által átadott egyéb feladat- és hatásköröket, segíti a jegyző hivatalvezetői teendőinek elvégzését, illetve közreműködik abban.

3./ A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása és működése:

3.1. A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása:

       A Polgármesteri Hivatal osztályokra és polgármesteri kabinetre tagozódik.

A belső szervezeti egységek /osztályok/ élén osztályvezető áll a Kttv. szerinti főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő határozatlan idejű vezetői megbízással, melyet a jegyzőtől kap a polgármester egyetértésével. A polgármesteri kabinet vezetőjének megbízása is főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő osztályvezetői megbízásnak minősül.

Az osztályok és a kabinet egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek együttműködni a feladatok ellátásában.

3.2. A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek vezetője:

       Az osztályvezető

       a/ vezeti, irányítja az osztályt, felügyeli az ügyintézők tevékenységét, szervezi, koordinálja az osztály feladatkörébe tartozó ügyek intézését;

       b/ gyakorolja az átruházott jegyzői hatásköröket;

       c/ biztosítja az osztály összehangolt működését, végzi az osztályok közötti szükséges koordinációt, indokolt esetben a jegyző segítségét kéri;

       d/ képviseli az osztályt, tájékoztatót ad, illetve beszámol az osztály munkájáról;  

e/ gazdálkodik az önkormányzati költségvetésben jóváhagyott feladatkörébe tartozó működési költségeket érintően. A polgármester által aláírt szerződések folyamatos teljesítéséről nyilvántartást vezet, teljes személyes felelősséggel tartozik azok betartásáért;

f/ felelős a költségvetés tervezetének összeállításáért, végrehajtásáért;

g/ az osztály feladatkörét érintő helyi rendeleteket és szabályzatokat folyamatosan felülvizsgálja, és írásos javaslatot készít azok aktualizálására, megszervezi osztályát érintően az aktuális rendeletek végrehajtását;

h/ tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, - esetenként a bizottságok ülésein -, különböző értekezleteken, gondoskodik az elhangzottak végrehajtásáról;

i/ előkészíti az osztály dolgozóinak minősítési tervezetét, teljesítmény-követelményének meghatározását, illetve értékelését,

j/ előkészíti a beosztott dolgozók munkaköri leírását, a munkaköri leírásban szabályozza a saját- és dolgozói helyettesítési rendjét is;

k/ figyelemmel kíséri a hozzá tartozó szakfeladatok működési feltételeit, rendkívüli helyzetekkel összefüggő, súlyos működési zavarok esetén azonnali átmeneti intézkedéseket tesz;

l/ a képviselő-testület által hozott rendeletek és határozatok végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése.    

3.3. A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal munkaszervezeti egységei:

       A Kisvárdai Polgármesteri Hivatal az alábbi osztályokból áll:

-Polgármesteri Kabinet,

-Önkormányzati és Intézményirányító Osztály,

-Lakosságszolgálati Osztály,

-Kincstári, Jogi és Adóosztály.

    

     Az osztályok részletes feladatai:

3.3.1. Polgármesteri Kabinet

3.3.1.1. A szervezeti egység elnevezése:

            Kisvárdai Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet (Kabinet)

3.3.1.2. Jogi személyisége:

            A kabinet a Polgármesteri Hivatal önálló jogi személyiséggel nem rendelkező egysége, melynek feladatai, működésének általános szabályait jelen szabályzat tartalmazza.

3.3.1.3. A kabinet tevékenységét a polgármester közvetlenül irányítja és felügyeli. A kabinetet a polgármester közvetlen irányítása mellett a kabinetvezető vezeti. A kabinet köztisztviselői felett – a polgármester egyetértésével – a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat.

3.3.1.4. A kabinet által ellátandó feladatok:

a/   polgármesteri titkárság

b/   kommunikáció-marketing

c/   nemzetközi és társadalmi kapcsolatok

d/   pályázati feladatok

e/   stratégiai feladatok

f/   beruházások előkészítése, lebonyolítása, ellenőrzése

g/   informatikai feladatok

h/ a Polgármesteri Hivatal belső technikai kiszolgálásával /gondnoksági szolgálat/ kapcsolatos feladatok

i/   városi főépítész által ellátott feladatok

j/ egyéb feladatai

a/ Titkársági feladatok:

- A kabinet segíti a polgármester, alpolgármester (továbbiakban: tisztségviselők) munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat, ennek keretében a Hivatal szervezeti egységeitől adatot, információt kérhet, s azt a tisztségviselők rendelkezésére bocsátja.

- Szervezi a tisztségviselők politikai, önkormányzati, kulturális és egyéb, a várost érintő programjait. Ellátja a tisztségviselők melletti titkársági ügykezelési, ügyviteli feladatokat.

- Háttéranyagok, összegző anyagok készítésével segíti a tisztségviselők munkáját, amelyhez információt kérhet a Hivatal szervezeti egységeitől.

- Figyelemmel kíséri a tisztségviselők feladatkörébe tartozó ügyek intézését, döntések végrehajtását.

- Kapcsolatot tart a Hivatal szervezeti egységeivel, tájékozódik az ott folyó munkáról, adatokat, háttéranyagokat kérhet tőlük.

- Figyelemmel kíséri a tisztségviselők napi, heti, havi és hosszabb-távú hivatali programját és azok előkészítéséről gondoskodik.

- Figyelemmel kíséri a polgármesteri és alpolgármesteri fogadónapon felvett panaszügyek intézését.

- Bonyolítja a tisztségviselőkhöz érkező vendégek, ügyfelek fogadását.

- Előkészíti a tisztségviselői értekezleteket, közreműködik az ott született döntések végrehajtásában.

- Megküldi a tisztségviselők megbízásából a jegyzőhöz, aljegyzőhöz, a szervezeti egységek vezetőihez vagy a hivatali köztisztviselőkhöz, alkalmazottakhoz címzett megkereséseket, utasításokat.

   - Biztosítja a tisztségviselők ügyfélfogadásának rend­jét.

b/ Kommunikáció - Marketing        

- Figyeli, elemzi, tervezi a Képviselő-testület és szervei megjelenítését a helyi, megyei és az országos médiában.

- A médiával való kapcsolattartás az önkormányzat tevékenységének nyilvánossága érdekében. Ennek keretében szervezi sajtótájékoztatókat, kapcsolatot tart az önkormányzat intézményeivel, a helyi és megyei médiákkal. Rádió, televízió, nyomtatott sajtó és online sajtó reklámok előkészítése és propagálása érdekében.

- Szerkeszti és működteti a város internetes honlapját (www.kisvarda.hu)

- Marketing eszközökkel segíti a Kisvárdáról alkotott kép folyamatos pozitív irányú javítását. Ennek keretében kiállításokon, bemutatókon való városi, önkormányzati részvétel előkészítése, bonyolítása.

- Előkészíti vagy előkészítteti az illetékes hivatali osztályokon keresztül – a sajtónyilatkozat tervezetét és tisztségviselői egyeztetés után biztosítja a Képviselő-testület és a Hivatal sajtónyilatkozatainak megjelentetését.

- Szerkeszti és működteti a Kisvárda újságot, és gondoskodik a havi rendszerességgel történő megjelenéséről.

- Szervezi és összehangolja az Önkormányzati Képviselő-testület eseményeinek nyilvánosságát.

c/ Nemzetközi kapcsolatok

Előkészíti, felügyeli, közreműködik, segít az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak kialakításával és fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

            Ennek keretében:

- Közreműködik az önkormányzat külföldi testvérvárosaival és partnervárosaival kapcsolatos feladatok ellátásában.

- Segíti a külkapcsolatokból adódó feladatok végrehajtását.

- Közreműködik a külföldi delegációk fogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában.

- Közreműködik a kisvárdai delegációk külföldi kiutazásának szervezésében.

- Segíti az önkormányzati intézmények nemzetközi kapcsolatait.

-Szervezi, vezeti a nemzetközi sajtó konferenciákat, szükség szerint háttáranyago-

     kat készít.

Társadalmi kapcsolatok:

-         Ellátja a társadalmi szervezetekkel, egyéb szervezetekkel, más önkormányzatokkal való kapcsolatok és együttműködés szervezését, bonyolítását, koordinálását.

-         Közreműködik a kultúrával, turizmussal, idegenforgalommal és marketinggel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában.

-         A tisztségviselők lakossági, társadalmi kapcsolatainak erősítése érdekében szervezi fogadóóráikat, közreműködik az ott felvetődött problémák megoldásában.

-         Biztosítja és közreműködik a civil szervezetekkel való rendszeres kapcsolattartásban.

-         Előjegyzi és szükség szerint kiértesíti a tisztségviselők fogadóórájára bejelentkező ügyfeleket.

-         Szakmai és lakossági fórumok szervezésével biztosítja a tisztségviselők döntéseinek, elképzeléseinek nyilvánosságát.

d) Pályázati feladatok

- Közreműködik, koordinál az Európai Unió és más pályázati lehetőségek feltárásában.

         - Segíti a nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok koordinálást.

- Kapcsolatot tart a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnökével a megyei és helyi szintű fejlesztési igények összehangolása céljából.

- Kapcsolatot tart, együttműködik, koordinál a külső pályázat írókkal és a pályázathoz tartozó illetékes hivatali osztályokkal.

- Közreműködik a területfejlesztési, térségi feladatok ellátásában.

- Koordinálja a fejlesztési célú támogatások pályázatait.

- Elemzi, értékeli a pályázati projektek végrehajtásának tapasztalatait.

- Együttműködik a hivatali osztályokkal, illetve az önkormányzati érdekkörbe tartozó intézményekkel, cégekkel a pályázati kiírások, illetve dokumentációk megfelelő értelmezésében.

e) Stratégiai feladatok

- Részt vesz a tisztségviselői döntést előkészítő javaslatok kidolgozásában.

- Részt vesz a tisztségviselői, illetve önkormányzati szintű elemzések, információs anyagok készítésében, azok összeállításában.

- Közreműködik az országos koncepciók, programok, pályázati kiírások véleményezésében, javaslatok kidolgozásában.

- Részt vesz a települési, fejlesztési programok, akciótervek készítésében, véleményezésében.

- Közreműködik a városfejlesztési projektek előkészítésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában.

- Közreműködik a gazdasági programtervezetek kidolgozásában.

- Közreműködik az önkormányzati költségvetési koncepció elkészítésében, a költségvetési javaslat kidolgozásában, a költségvetési-rendelet módosításában.

- Közreműködik a befektető partnerek, külső fejlesztők tájékoztatásában. A projektek megvalósítását akadályozó körülmények elhárításában segítséget nyújt.

- Gondoskodik és koordinálja a feladatait érintő képviselő-testületi döntések végrehajtását.

- Kapcsolatot tart az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságokkal és intézményekkel.

f) A beruházások előkészítésével, lebonyolításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatai:

   -Közreműködik az önkormányzat és intézményei, illetve az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által megvalósítandó beruházási munkák előkészítésében, bonyolításában a jogszabályokban meghatározottak szerint.

   - Közreműködik a közbeszerzési eljárások szakmai előkészítésében, lebonyolításában. Szükség szerint elkészíti a közbeszerzési eljáráshoz szükséges felhívást, dokumentációkat.

- Elkészíti az önkormányzat közbeszerzési tervét.

   - Közreműködik az önkormányzat éves költségvetési rendeletének elkészítésében, a költségvetés módosításában, valamint a beszámolók fejlesztési bevételeire és kiadásaira vonatkozó részek elkészítésében.

   - Közreműködik az Európai Uniós és más pályázatok előkészítésében, a hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében, pénzügyi, szakmai tartalmának elszámolásában.

   - Részt vesz a beruházások, felújítások megkezdésekor a munkaterület átadásában, a munkálatok befejezésekor a műszaki átadás – átvételi eljárás lebonyolításában és a próbaüzem eljárásokon az önkormányzat képviseletében.

- Az évközi- és éves beruházási statisztikai jelentést elkészíti.

   - Közreműködik a beruházásokkal összefüggő szerződések előkészítésében.

   - Közreműködik az önkormányzat képviseletében a kisajátítások lebonyolításában.

   - Az átadott és átvett létesítmények garanciális felülvizsgálatainak meghirdetése, a garanciális munkák elvégeztetése és ellenőrzése a kivitelezőkkel.

- Kapcsolatot tart a beruházások, felújítások kivitelezőivel, ellenőrzi a munkálatokat, bejegyez az építési naplóba, kötelezettséget nem vállalhat.

- Ingatlan beruházások, felújítások kivitelezői részére az átadás előkészítése során a közüzemi szolgáltatók felé az ideiglenes, vagy végleges szolgáltatás kikapcsolása, megszűntetése ideiglenes vételezési hely biztosítása iránt intézkedik, a bekövetkezett változásról egyidejűleg tájékoztatja a Kincstár- és Jogi Adóosztály vezetőjét a változás pénzügyi, vagyoni nyilvántartásokban történő átvezetése végett.

   - Végzi az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletben meghatározott feladatok előkészítését, a döntések végrehajtását.

   - Előkészíti az önkormányzati törzsvagyon és vállalkozói vagyon működtetésével és hasznosításával kapcsolatos döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról.

   -   Előkészíti a vagyongazdálkodás körébe tartozó vagyonügyleteket, gondoskodik az abban foglaltak teljesítéséről.

   - Közreműködik az önkormányzat számlavezető pénzintézetével való kapcsolattartásban, gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges alszámlák nyitásáról.

   -   Közreműködik a felvett kötvény beruházási célokra történő lehívásában.

   -   A beruházások átadását követően biztosítja a szükséges okiratokat a vagyonkataszterben történő nyilvántartások céljából.

   - Részt vesz szakmai (turisztikai) programok, rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában, értékelésében.

   - Szakmai kapcsolatot tart az együttműködő partnerekkel (TDM szervezetek, támogatók stb.) közös együttműködés, akcióprogramok lebonyolítása.

   - Egyeztet a Kincstár- és Jogi, Adóosztállyal a beruházások lebonyolítása céljából.

   - Szakhatóságként elvégzi a telekalakítással kapcsolatos feladatokat.

g/ Informatikai feladatok:

- Szervezi és irányítja az informatikai feladatokat.

- Kapcsolatot tart a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságával a szervezeti egységekkel a programok elkészítéséhez szükséges adatgyűjtés érdekében.

- Biztosítja az ügyintézés egyszerűsítését, segíti a gépi feldolgozási rendszer kialakítását.

- Közreműködik az informatikai koncepció fejlesztési stratégia kidolgozásában, kapcsolat-tartásában, illet­ve felügyeletében.

- Közreműködik az informatikai fejlesztési célprogramok kidolgozásában, menedzselésében, felügyeletében.

- Ellátja az informatikai szolgáltatások minőségének, hasznosításának vizsgálatát, javaslat kidolgozását azok továbbfejlesztésére.

- A jegyző által meghatározott rendszerek tekintetében ellátja a rendszer és adatgazda feladatokat, illetve felügyeletet.

- Gondoskodik az informatikai műszaki infrastruktúra üzembenntartásáról, folyamatos működőképességének biz­tosításáról.

- Gondoskodik az egyes alkalmazások működési biztonságá­nak fenntartásáról, valamint az ún. kiszolgáló felada­tok ellátásáról.

     - A jegyző által meghatározottak szerint ellátja az in­formatikai képzési, ismeretterjesztési  

       feladatokat,

- Közreműködik az önkormányzat informatikai érdekképvi­seletében.

   h/ A Polgármesteri Hivatal belső technikai kiszolgálásával /gondnoksági szolgálat/ kapcsolatos feladatok

- Ellátja a Hivatalban lévő az állóeszköz-gazdálkodással, beszerzéssel, bevételezéssel, nyilván­tartással kapcsolatos feladatokat;

- Ellátja a fogyóeszköz beszerzési-, bevételezési-, kiadá­si-, nyilvántartási feladatokat.

- A Hivatal Kincstári, Jogi és Adóosztályával közösen végzi a leltározási feladatokat.

- Gondoskodik a Hivatal által hivatali célra használt gépjárművek üzemeltetéséről.

- Gondoskodik a polgármesteri hivatal épületének üze­meltetéséről.

    - Ellátja a Hivatal feladatkörének telje­sítéséhez szükséges nyomtatványok, kiadványok

       biztosításával kapcsolatos feladatokat.

- Gondoskodik az önkormányzat és a Hivatal által fenntartott épületek vagyonvédelméről és tűzvédelméről, az ezzel összefüggő biztosítások megkötéséről.

- Nyilvántartja az önkormányzat és a közüzemi társaságok közötti közüzemi szerződéseket.

  

i/ A városi főépítész által ellátott általános feladatok:

-         felkérésre az állami főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti a Kisvárda város területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának kialakítását,

-         folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól évente tájékoztatást ad és összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület részére,

-         közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvántartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,

-         felkérésre szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,

-         közreműködik a településrendezési eszközök nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,

-        részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,

A városi főépítész településrendezési terveinek, helyi építési szabályzatának elkészítésével, módosításával, felülvizsgálatával összefüggő feladatai:

-             a döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,

-             elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdekképviseleti szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,

-             a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,

-            

-             szervezi és irányítja a településrendezési eszközök véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,

-             a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,

-             gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,

-             nyilvántartást vezet a település területére készült településrendezési eszközökről, valamint gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,

-            előkészíti az önkormányzat helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos szabályozását, és figyelemmel kíséri annak érvényesülését, gondoskodik az azokkal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,

j) Egyéb feladatok:

- A polgármester, alpolgármester, kabinetvezető által meghatározott előterjesztéseket összeállítja.

- Végrehajtja az egyéb, polgármester, alpolgármester, kabinetvezető által meghatározott feladatokat.

   - Ünnepek, közéleti rendezvények szervezése.,

   - Előkészíti művészeti alkotások közterületen, valamint önkormányzati tulajdonú épületen való elhelyezésére, áthelyezésére, lebontására és felújítására vonatkozó testületi döntéseket,

   - Elősegíti és támogatja a civil közösségek és szervezetek településvédő és szépítő, természet- és környezetvédő, közéleti, helytörténeti, művészeti és tudományos tevékenységét.

   - Kezdeményezi és koordinálja az önkormányzat kiadói tevékenységét, közreműködik a különböző jellegű kiadványok szervezési, szerkesztési munkálataiban.

   - Közreműködik a Magyar Színházak Fesztiváljának megrendezésében.

   - Szervezi az állami és nemzeti ünnepeket, a közéleti, társadalmi és kulturális rendezvényeket, ápolja az ünnepek kultúráját.

   - Közreműködik a helyi, regionális, kulturális turizmus lehetőségeinek felkutatásában, megteremtésében, a helyi társadalom különleges értékeinek bemutatásában.

- Kezdeményezi művészeti pályázatok meghirdetését,

  

3.3.1.5. A kabinet vezetőjének feladatai:

- Felelős a kabinet működéséért, feladatainak szakszerű, törvényes ellátásáért, az utasítások végrehajtásáért, a döntések előkészítéséért, végrehajtásáért,

- A kabinet nevében – és feladatkörében – önálló aláírási joggal rendelkezik, külön megbízás alapján.

- Felelős azon testületi anyagok határidőre történő előkészítéséért, melyek előterjesztése a kabinet feladatkörébe tartozik.

- Kapcsolatot tart – feladat és hatáskörében – az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel, a város gazdasági és társadalmi életének meghatározó személyiségeivel, közreműködik a városfejlesztéssel összefüggő döntések, intézkedések előkészítésében, végrehajtásában.

- Eljár a polgármester, alpolgármester nevében vagy megbízásából azok egyedi utasítása alapján.

 

3.3.2. Önkormányzati és Intézményirányító Osztály

     Az osztály tevékenységének irányítását a jegyző látja el.  

a/ Főbb feladatai: Az önkormányzati képviselő-testülettel, bizottságokkal, képviselő-testületi tagokkal kapcsolatos feladatok, a képviselő-testületet és hivatalt érintő jogi személyügyi, munkaügyi, informatikai, hivatal működését segítő feladatok, köz- foglalkoztatás szervezése, Roma-, Ruszin, Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat működésének segítésével kapcsolatos és egyéb szervezési feladatok; továbbá köznevelési, közművelődési, sport, intézményfenntartói irányítással összefüggő feladatok, közreműködés a belső ellenőrzési feladatokban, ellátja az üzletek működésének engedélyezésével, a telepengedélyezéssel, a szálláshelyek engedélyezésével, a hátralékkezelési szolgáltatással, a települési gondozási támogatással, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel, a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos hatósági ügyeket.

E tevékenységének ellátása során:

-     közreműködik a tisztségviselők, a képviselő-testület, a bizottságok munkájának szervezésében, munkafeltételeinek biztosításában;

- gondoskodik a képviselő-testület, a bizottságok elnöke­inek felkérése alapján a képviselő-testület elé kerülő testületi anyagok, előterjesztések előkészítéséről, postázásáról, a testületi ülések napirendjeinek, meg­hívóinak összeállításáról, kiküldéséről;

- közreműködik a testületi határozati javaslatok jogsze­rűségének ellenőrzésében;

- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal törvénysértésre vonatkozó fel­hívásának vizsgálatában s a hozzá kapcsolódó egyéb feladatok előkészítésében közreműködik;

- koordinálja a bizottságok tevékenységét, határidőn be­lül felterjeszti az ülésekről készült jegyzőkönyveket a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz;

- nyilvántartja a testületi döntéseket, megszervezi a testület által hozott rendeletek, határozatok kihirdetését, végrehajtását, végzi a jogszabályban meghatározott kötelező adatszolgáltatási feladatokat;

- elkészíti a végrehajtásért felelősök jelentése alap­ján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló tervezetét;

- készíti és törvényes határidőn belül felterjeszti az önkormányzati képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal­hoz;

- tevékenyen részt vesz az önkormányzati bizottságok tá­jékoztatásában, munkájuk feltételeinek biztosításában, szervezésében az illetékes osztályok bevonásával;

- nyilvántartja a képviselői interpellációkat, figyelem­mel kíséri intézésüket és a határidőben történő megvá­laszolását;

- közmeghallgatás megtartásában közreműködés;

- segíti az önkormányzati képviselők munkáját;

- közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok munkájának szervezésében, ellátja az ügyviteli teendőket, így kü­lönösen a postai, kézbesítési, sokszorosítási felada­tokat.

- szervezi, biztosítja az önkormányzat és a Hivatal jogi képviseletét, szerződések jogi felülvizsgálatát, ellenjegyzését a jegyző közreműködésével, illetve külső megbízás útján.

    

b/ Választással kapcsolatos feladatok

- A helyi önkormányzati képviselő- és polgármester, európai parlament tagjainak,valamint az országgyűlési képviselő választás és a helyi népszavazás, népi kezdeményezés előkészítésében, lebonyolításában való közreműködés;

- az országgyűlési egyéni, választókerületi, valamint a helyi választási bizottság, a szavazatszámláló bizott­ság megválasztásának előkészítése;

- a bírósági ülnökök megválasztásának előkészítése;

- a bírósági ülnök-jelölt választói jogának megál­lapításában való közreműködés;

- választási plakát elhelyezésének megszervezése;

- a választással kapcsolatos kifogások bíróságnak törté­nő áttétele;

- egyéni választókerület sorszámának, területi beosztá­sának megállapításában történő közreműködés;

- szavazókörök számának, területi beosztásának megálla­pításában történő közreműködés;

-     választási szerv mellett működő munkacsoport kinevezésének, eskütételének előkészítése;

- választási iratok szállítása;

- választók nyilvántartásának közszemlére tétele;

- választási szervek és a hivatali helyiségek címeinek közzététele;

- az Európai Parlament tagjainak választásában való közreműködés;

- szervezi, koordinálja a helyi és országgyűlési egyéni választókerület választási iroda munkáját.

       c/ Önkormányzati feladatkör ellátásának felügyeletében közreműködés

- Tisztségviselők munkájának segítése;

- Hatáskör átruházása gyakorlásához utasítás adása, visszavonásának előkészítésében közreműködés.

- Javaslat-tervezet készítés a hivatal belső szervezeti tagozódására;

- Javaslat-tervezet készítés a hivatal munkarendjére és ügyfélfogadás rendjére vonatkozóan;

- Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyes jegyző és polgármester által meghatározott feladatok ellátá­sa;

- Közfoglalkoztatásra pályázatkészítés, foglalkoztatás megszervezése, foglalkoztatással összefüggő elszámolások végzése.  

     d/ Személyügyi, munkaügyi feladatok

-     Az előírt munkaügyi és bérnyilvántartások vezetése;

-     Munkaügyi tervezési munkák ellátása, együttműködve a Kincstári, Jogi és Adóosztállyal;

- A polgármester foglalkoztatási jogviszonyához kapcso­lódó egyes munkaügyi intézkedések előkészítése, a sze­mélyzeti anyagok kezelése;

- Közszolgálati alapnyilvántartás vezetése, illetve az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás teljesí­tése.

     Ellátja a Hivatal munkavédelemmel kapcsolatos feladatait külön megbízás alapján.

       e/ Iktatással összefüggő feladatai

.

- Végzi a hivatalba érkező ügyiratok iktatását külön szabályzatban foglaltak alapján,

- Végzi az önkormányzati feladatok és a Hivatal hatósági feladatainak ellátása során keletke­zett iratok érintettek részére történő eljuttatását.

- Végzi az ügyiratok kezelésével kapcsolatos postabontási, iktatási, irattározási feladatokat számítógépen, végzi a titkos ügyiratkezelést.

- Átadókönyv segítségével gondoskodik az ügyiratok osztályokhoz történő eljuttatásáról.

- ellátja az iktatással kapcsolatos statisztikai szolgáltatást, szervezi a levéltárral történő együttműködést.

- gondoskodik a Hivatal bélyegzőinek ke­zelésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, vezeti a bélyegző-nyilvántartást, és elvégzi a megszűnt bélyegzők megsemmisítésével kapcsolatos feladatokat.

     f/ Köznevelési feladatkörében eljárva

- Közreműködik az önkormányzat által fenntartott és működtetett köznevelési intézmény működésének, gazdálkodásának törvényességének, hatékonyságának, a szakmai munka eredményességének, értékelésében, szakmai ellenőrzések, átvilágítások végzésében.

- Előkészíti a város köznevelési-feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének meghatározására vonatkozó testületi döntéseket, ellenőrzi az intézkedési terv végrehajtását, valamint előkészíti felülvizsgálatát.

- Előkészíti a fenntartói irányítással összefüggő testületi döntéseket, közreműködik a rendeletek, határozatok végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében.

- Előkészíti a köznevelési megállapodásra vonatkozó testületi döntéseket.

g/ A közművelődési feladat- és hatáskör ellátása során

- Felügyeli és ellenőrzi az önkormányzati fenntartású közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények működését a belső ellenőrzés rendszerén keresztül,

- Közreműködik az önkormányzati művelődéspolitikai célkitűzések meghatározásában, megvalósításában.

- Előkészíti az önkormányzat közművelődési és kultúrpolitikai rendeleteit, gondoskodik azok felülvizsgálatáról és aktualizálásáról.

- Teljes körűen előkészíti a nemzeti, illetve helyi jelentőségű kulturális javak, valamint muzeális értékek feltárására, megóvására, védelmére és közkinccsé tételére vonatkozó önkormányzati döntéseket.

- Elősegíti és támogatja a nemzetiségek és az etnikai kisebbségek kulturális törekvéseit, a kulturális identitást szolgáló közművelődési formák létrehozását.

- Előkészíti az egyes közművelődési megállapodásokra vonatkozó testületi döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását, illetve előkészíti felülvizsgálatukat.

h/ A sport feladatok ellátása körében

- Részt vesz az Önkormányzat sportpolitikai célkitűzéseinek, hosszú távú sport-koncepciójának meghatározásában és megvalósításában; előkészíti a képviselő-testület testneveléssel, diáksporttal, szabadidő sporttal, versenysporttal, a természetjárással, valamint a turizmussal összefüggő döntéseit, közreműködik a határozatok és rendeletek végrehajtását.

- Együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.

- Közreműködik a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, az utánpótlást, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportját szolgáló tömeges részvétellel zajló rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

- Működteti a sporttal kapcsolatos adatszolgáltatási- és információs rendszert.

i/ Az intézményirányítási feladatkörében eljárva

Közreműködik az alábbi önkormányzati, közművelődési, egészségügyi, városüzemeltetési intézmények létesítésével, irányításával, átszervezésével, megszüntetésével kapcsolatos testületi döntések előkészítésében, a rendeletek és határozatok végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében:

-       Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza

-       Várday István Városi Könyvtár

-       Városi Egészségügyi Alapellátás

-       Rétközi Múzeum

A fenti önkormányzati intézmények és költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági tevékenységének ellenőrzését koordinálja, szervezi, irányítja, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat a Kincstári, Jogi és Adóosztály közreműködésével.

Részt vesz az önkormányzati intézmények költségvetésének, beszámolójának előkészítésében.

Segíti az Önkormányzati Képviselő-testület tulajdonosi jogainak gyakorlását az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft., a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft, a Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Kft. valamint a Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft. tevékenységének felügyelete során.

Ellátja a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

 j/ Az Egészségügyi , szociális, gyermekvédelmi feladat- és hatáskör ellátása során

- Előkészíti az egészségügyi alapellátásra, járó beteg szakellátásra vonatkozó képviselő-testületi döntéseket, közreműködik a határozatok és rendeletek végrehajtásában.

- Felügyeli és ellenőrzi az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, ügyeleti, védőnői, iskola-egészségügyi feladatellátást.

- Felügyeli és ellenőrzi az önkormányzati tulajdonban lévő járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi intézmény működését.

- Együttműködik a betegjogi képviselővel, közreműködik a betegjogi panaszok kivizsgálásában.

- Az egészségügyi feladat- és hatáskör ellátása során együttműködik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályával.

- Közreműködik az önkormányzati intézmények foglalkozás-egészségügyi ellátásának megszervezésében.

- Ellátja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló kérelmek elbírálását, nyilvántartását.

-      Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás megállapítása, megszüntetése.

- Ellátja a hátrányos helyzet megállapításával összefüggő hatósági feladatokat.

- Ellátja a szünidei gyermekétkeztetés biztosításával összefüggő hatósági feladatokat, közreműködik annak megszervezésében, lebonyolításában.

- Ellátja a hátralékkezelési szolgáltatással összefüggő hatósági feladatokat.

- Döntésre előkészíti a települési gondozási támogatás iránti kérelmeket.

- Közreműködik az iskoláztatási támogatás előkészítésében, a jogosultak részére történő megállapításban.

- Közreműködik a karácsonyi támogatás előkészítésében, a jogosultak részére történő megállapításában.

k/ Ipari-, kereskedelmi tevékenység ellátása során

- Ellátja az üzletek működésével, nyitva tartásával és tevékenységének ellenőrzésével, valamint a telepengedélyezéssel és a telep létesítésének bejelentésével kapcsolatos elsőfokú hatósági feladatokat.

       - Együttműködik a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel.

- Zenés, táncos rendezvényekre rendezvény-tartási engedélyt ad ki,

- Engedélyezi vásár rendezését, piac tartását, azokat nyilvántartásba veszi.

- Nyilvántartást vezet a kereskedelmi és nem kereskedelmi célú szálláshelyekről, illetve a fizető vendéglátó kereskedelmi szálláshelyekről.

3.3.3. Lakosságszolgálati Osztály:

       Az osztály tevékenységét a jegyző felügyeli.

       Az osztály főbb feladatai:

- Igazgatási tevékenysége során ellátja az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatokat,

- Személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásaa polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény alapján.

       - Általános igazgatás (birtokháborítás);

       - Katasztrófa védelmi feladatok,

       - Állategészségüggyel, növényvédelemmel kapcsolatos feladatok;

- vízügyi-, környezet- és természetvédelmi, ipari- és kereskedelmi, út ügyi és földművelésügyi hatósági feladatok;

- közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok

- kommunális igazgatással kapcsolatos felügyeleti feladatok;

- az önkormányzati szociális hatósági feladatok: települési lakásfenntartási támogatás, rendkívüli települési támogatás, temetési segély, köztemetés, kamatmentes kölcsön, rendszeres gyógyszertámogatás, iskoláztatási támogatás, karácsonyi támogatás, kelengyetámogatás, szociális tüzelő támogatás, megélhetést elősegítő természetbeni támogatás.

a/ Anyakönyvi ügyintézés során ellátja az anyakönyvekről és a házasságkötési eljárásokról szóló jogszabályokban meghatározott feladatokat

- születési, házassági, halotti anyakönyvezés, az ezzel összefüggő statisztikai jelentés továbbítása;

- családi események megünneplésének szervezése és lebonyolítása;

-      állampolgársági eskü/fogadalom szervezése és lebonyolítása

-      teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

b/ Általános igazgatási tevékenység ellátása során:

- szakértőt rendel ki a vadkár megállapítására irányuló eljárásban, végzi a vadkár rendezésével kapcsolatos tevékenységet,

- átveszi a talált tárgyakat, biztosítja azok kezelését és értékesítését a gondnoki faladatot ellátó ügyintézővel együttműködve,

- ellátja hagyatéki ügyben a hagyatéki leltárak felvételét, a hagyatékhoz tartozó vagyontárgyak biztosításával kapcsolatos feladatokat,

- a hagyatéki eljárás befejezésekor az érték- és vagyontárgyakat átadja a jogszabály által meghatározott örökösnek,

- kiadja a hatósági bizonyítványokat,

- gondoskodik a hirdetmények kifüggesztéséről és záradékolásáról,

- választók nyilvántartásának karbantartása,

- közreműködik a népszámlálás előkészítésében, lebonyolításában.

c/ Katasztrófa védelemmel kapcsolatos feladatok

-        Ellátja a jogszabályokban önkormányzatra és a polgármesterre háruló katasztrófák elleni védekezésre való felkészülési, védekezési, helyreállítási szakmai feladatokat, továbbá rendvédelmi és honvédelmi feladatokat.

-        Ellátja az első fokú polgárvédelmi hatósági jogkörrel kapcsolatos feladatokat

d/ Állategészségüggyel kapcsolatos feladatok:

- a bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségek gyanúja esetén a hatósági állatorvos intézkedéséig ideiglenes korlátozó intézkedések megtétele;

-          az állandó és a vándorméhészek nyilvántartásának vezetése,

-          jegyzői hatáskörbe tartozó állatvédelmi feladatok ellátása, ebek összeírása.

e/ Növényvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok:

-      Ellátja a Kormány által kijelölt élelmiszerlánc felügyeleti szervként előírt, a növényvédelmi tevékenység keretében belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzésével, illetve a közérdekűvédekezés elrendelésével kapcsolatos feladatokat.

-      Ellenőrzi a növényvédelmi tevékenység keretében a belterületen a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását.

-      Ellátja a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos hatósági feladatokat.

- Közterületen engedélyezi fás szárú növény kivágását, kötelezi a kérelmezőt a kivágott fa pótlására, megtilthatja a fa kivágását, ha annak további fenntartása indokolt.

f/ Az önkormányzati feladatkörök ellátásához kapcsolódó hatáskörökben történő közreműködés

  

-       Előkészíti a Képviselő-testület és a bizottságok elé megtárgyalásra kerülő feladatkörébe tartozó előterjesztéseket.

-       Gondoskodik a Képviselő-testület és a bizottságok döntésének végrehajtásáról.

g/ Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladatok

- Ellátja a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban meghatározott önkormányzati, hatósági feladatokat.

- Javaslatot tesz a helyi jelentőségű természeti értékek védetté nyilvánítására, megóvására, őrzésére, valamint esetleges helyreállítására teendő intézkedésekre, gondoskodik végrehajtásukról.

- A helyi védelem alatt álló természeti területeken a jogszabályban előírtak teljesítését korlátozhatja a közlekedést és az ott tartózkodást ellenőrizheti.

- Javaslatot tesz a területeken zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvántartásra, csendes övezet kialakítására, a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítására.

- Zaj-, illetve rezgésbírság fizetésére kötelezi az üzemeltetőt, illetve a kivitelezőt, ha a számára megállapított zajkibocsátási határértéket nem tartja be, illetve a megengedett rezgés terhelési határértéket túllépi.

- Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben I. fokú hatósági jogkört gyakorol, határozattal megállapítja a zajkibocsátási határértéket.

- Ellenőrzi az avar- és kerti hulladék égetésére vonatkozó levegővédelmi követelmények betartását.

-Segítséget nyújt az önkormányzati intézményeknek a levegőtisztaság-védelmével és környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok betartásában.

- Javaslatot tesz az önkormányzat környezetvédelmi alapjának felhasználására.

- Hulladékgazdálkodási ügyekben I. fokú hatósági jogkört gyakorol.

- A települési önkormányzat hulladékgazdálkodási tárgyú rendeleteinek tervezetét a szomszédos és az intézkedéssel érintett más települési önkormányzatoknak, a megyei önkormányzatnak tájékoztatásul, a környezetvédelmi felügyelőségnek véleményezésre megküldi.

h/ Közlekedési- és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

- Ellátja a jogszabályban meghatározott közlekedési és vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat;

- közlekedési feladat ellátása során a közút kezelőjének megkeresésére útügyi hatósági tevékenységet kezdeményez, közútkezelői hozzájárulásokat ad ki,

- ellátja az önkormányzati hatáskörbe utalt közúti közlekedési tevékenységet a helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak tekintetében, ha a jogszabály másként nem rendelkezik;

- a közlekedés biztonsága érdekében az építmény vagy az útcsatlakozás megszüntetését kezdeményezi;

- ellátja a jogszabályban meghatározott vízügyi igazgatással kapcsolatos feladatokat;

- kötelezheti a tulajdonost az akna megépítésére, illetőleg átalakítására, ha a házi csatorna az elfolyó szennyvíz ellenőrzésére alkalmas aknával nincs ellátva, vagy a meglévő akna nem megfelelő;

- engedélyezi a szennyvíztisztító berendezés létesítését, átalakítását, megszüntetését, az engedély nélkül megépített berendezések létesítőjét kötelezi azok elbontására;

- engedélyezi a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó kisebb vízi-munkák és vízi-létesítmények, kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítését, használatbavételét, átalakítását és megszüntetését, kizárólag házi vízszükséglet biztosítására szolgáló kút létesítését;

- helyi vízgazdálkodási feladatokkal kapcsolatos hatósági hatáskörében külön jogszabályban meghatározott csatornabírságot szab ki, vízfogyasztási keretet állapít meg,

- vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízmunkálatoktól eltekintve dönt a természetes lefolyás biztosításáról, vagy az eredeti állapot helyreállításáról.

i/ Földművelésügyi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatáskörök

- Ellátja a jogszabályban meghatározott földművelésügyi feladatokat.

j/ Ipari- és kereskedelmi igazgatási feladatok

- Ellátja a bányászatról szóló törvényben a jegyző hatáskörébe utalt feladatokat.

- Villamos energia felhasználásával kapcsolatos feladatai ellátása során az Áramszolgáltató Vállalattal a közvilágítási szolgáltatás végzésére elkészíti a szerződés tervezetet.

- Elfogadja és jóváhagyja a közvilágítás kivitelezési tervét, ellenőrzi a közvilágításra vonatkozó kötelező előírások megtartását.

- Villamos mű létesítésével kapcsolatos előmunkálatokról az érintett ingatlanok tulajdonosát értesíti, és az előmunkálatok tényét a helyben szokásos módon hirdetményben közzéteszi.

- Dönt villamos mű elhelyezése céljára használati jog en­gedélyezése felől.

- Önkéntes fogyasztói hozzájárulásból megvalósuló háló­zatfejlesztés esetén megállapítja az egy fogyasztási helyre jutó hozzájárulás mértékét, befizetésének mód­ját és határidejét.

- Összegyűjti és közli az áramszolgáltatóval, a hálózat­fejlesztéssel kielégíthető villamos teljesítmény igé­nyeket, egyidejűleg költségelőirányzatot kér.

- Megrendeli a hálózatfejlesztést.

- Ellátja a gázenergia felhasználásával kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköröket.

k/ Kommunális igazgatással kapcsolatos felügyeleti feladatok

-       Ellátja a jogszabályban meghatározott kommunális igazgatással kapcsolatos feladatokat

-       Előkészíti a kommunális igazgatással kapcsolatos rendelet-tervezetet, és gondoskodik az abban foglaltak végrehajtásáról.

- Engedélyezi a települési folyékony hulladékok leeresztő helyen történő elhelyezését, kijelöli a veszélyes hulladéklerakó helyet, valamint a települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására a lerakóhelyet.

- Előkészíti a városi köztisztaság, parkfenntartás, szemétszállítás, hószolgálat, temető üzemeltetés ellátására kiírt pályázatokat, majd a nyertes pályázóval kötendő szerződés-tervezeteket, és évente a szerződéshez tartozó feladattervet és árat a szakbizottságokkal egyeztetve döntésre készíti elő. Folyamatosan ellenőrzi aszerződések teljesítését, igazolja a szakmai teljesítéseket

- Felügyeli az önkormányzat kezelésében lévő közhasználatú zöldterületek fenntartását, hasznosítását.

- Ellenőrzi a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését, irányítja a közterület-felügyelőket.

- Közreműködik a városüzemeltetési feladatok ellátásban, segíti a közszolgálati menedzser munkáját,

l/ Közterület-használattal kapcsolatos feladatok:

- A közterület használatával kapcsolatos feladat ellátása során elkészíti a közterületek használatának szabályozására és a díj fizetésének megállapítására vonatkozó rendelet-tervezetet;

- A közterület használatról szóló rendelet alapján döntésre előkészíti a közterület használat engedélyezését, a használati díj mértékét és fizetési módját;

- Intézkedik a jogellenesen igénybe vett közterület-használat esetében;

- Közérdekből előkészíti a közterület-használat megszüntetését, kezdeményezi az engedély visszavonását, ha nem az engedélyben meghatározott célra és módon történik a közterület használata.

- Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a közterület használati díj beszedését, kezdeményezi a hátralék behajtását.

-   Irányítja a Hivatalban alkalmazott közterület-felügyelő tevékenységét, s e feladat ellátása kapcsán a közterület-felügyelők az alábbi feladatokat látják el:

   - a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése;

- a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása;

- közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében;

- közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében;

- közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében;

- közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében;

- közreműködés állat-egészségügyi és eb-rendészeti feladatok ellátásában.

m/ Szociális feladat- és hatáskörök

-          Döntésre előkészíti a települési lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket.

A kérelmek elbírálását követően tájékoztatja a Kincstár, Jogi és Adóosztályt a megállapított támogatásokról.

-          Kapcsolatot tart a közszolgáltatókkal a támogatás megállapítása céljából.

-          Az önkormányzati rendeletben előírt szabályok betartásával rendkívüli települési támogatás megállapítását készíti elő, a jogszabályi feltételeknek meg nem felelő kérelmek esetében elkészíti az elutasító döntés – tervezeteket.

-          A gyógyszerkiadások mérséklésére rendszeres gyógyszertámogatás iránti kérelmeket fogad és készíti elő a döntéseket.

-          A Képviselő-testület döntése alapján lebonyolítja az iskoláztatási támogatás megállapításával kapcsolatos feladatokat.

-          A Képviselő-testület döntése alapján lebonyolítja a karácsonyi támogatás megállapításával kapcsolatos feladatokat.

-          Kelengye támogatást állapít meg kérelemre, jövedelmi helyzettől függetlenül annak a Kisvárda városban – a kérelem beadásától számított legalább 36 hónapja – állandó lakóhellyel rendelkező és Kisvárdán a születéskor életvitelszerűen élő édesanya részére, akinek gyermeke élve született, ha a gyermek a kérelem beadásakor életben van.

-          Köztemetést rendel el, ha az elhunyt személy eltemettetésére köteles hozzátartozó nincs, és az elhunyt személy vagyonnal nem rendelkezik.

-          Előkészíti a Városüzemeltetési, Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörébe tartozó szociális tüzelő támogatás iránti kérelmeket.

-          Munkavégzése során kapcsolatot tart a szociális és egészségügyi szervekkel.

n/ Gyermekek védelmével és gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása,

            - gyámsági, gondnoksági ügyekben környezettanulmány készítése.

o/ Önkormányzati lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségekkel, ingatlanokkal kapcsolatos feladatok

-          A rendeletek, határozatok alapján döntésre előkészíti a lakásgazdálkodással, a lakásbérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszűntetéséhez való hozzájárulással, önkormányzati bérlakások újrahasznosításával, pályázati eljárás nélküli bérlőkijelöléssel, önkormányzati bérlakás bérlőjével tartási szerződés megkötéséhez való hozzájárulással, a bérlő által megvásárolt önkormányzati bérlakásra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez történő hozzájárulással kapcsolatos ügyeket.

-          Nyilvántartásba veszi a szükséglakás, illetve a cserelakás iránti kérelmeket.

-          Vezeti az önkormányzati bérlakások nyilvántartását.

-          Üresedésre kerülő önkormányzati bérlemények visszavétele a volt bérlőtől.

-          Lakásbérleti szerződések megkötésének előkészítése.

-          Lakásbérlemény, leltár felvétele, szükség szerint ellenőrzése.

-          Együttműködik az önálló bírósági végrehajtóval, részt vesz a helyszíni cselekményekben.

-          A földdel kapcsolatos feladat – ellátás során részt vesz a közigazgatási, belterületi és zárkerti határvonalak megállapításával és azonosításával kapcsolatos hatósági eljárásban.

-          Előkészíti az önkormányzat tulajdonában lévő belterületi és zártkerti ingatlanok hasznosításáról (értékesítés, bérbeadás) szóló döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról.

-          Előkészíti a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésével, bérbeadásával kapcsolatos döntéseket, gondoskodik azok végrehajtásáról.

-          Közreműködik a városüzemeltetési feladatok ellátásában.

3.3.4. Kincstári, Jogi és Adóosztály:

         Az osztály tevékenységét a jegyző felügyeli.

Az osztály főbb feladatai:

Az önkormányzat költségvetésének elkészítésével, a gazdálkodással, a helyi adózással, könyveléssel, nyilvántartással, önkormányzati vagyonnal, lakás- és helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatok, közreműködés a belső ellenőrzési feladatok végzésében.

A Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás költségvetését, zárszámadását, évközi beszámolót és az azzal kapcsolatos könyvelési, adminisztrációs feladatokat elkészíti az Áht. és más jogszabályokban foglaltak szerint.

a/ A költségvetési, gazdálkodási feladatok

- Elkészíti a település éves költségvetési koncepciójának, költségvetésének tervezetét fi­gyelemmel a képviselő-testület gazdasági programjában foglaltakat, vala­mint az évente elfogadott költségvetési koncepcióra.

- A költségvetés készítése folyamán a Hi­vatal szervezeti egységeinek vezetőivel együttműködve koordinálja az önkormányzati intézmények tervezési munkáit.

- A jóváhagyott költségvetés irányszámaihoz igazodva gondoskodik az eredményes gazdálkodásról a képviselő­-testület, illetve a polgármester intézkedései alapján.

- Előterjesztés-tervezetet készít a költségvetés módosí­tására és pótelőirányzat engedélyezésére, a jóváha­gyást követően gondoskodik ezek átvezetéséről.

- Előkészíti a képviselő-testület és az önkormányzat bi­zottságai elé megtárgyalásra kerülő pénzügyi vonatkozású előterjesztéseket.

- Gondoskodik a képviselő-testület és a bizottságok dön­téseinek végrehajtásáról.

- Bonyolítja az intézmények finanszírozását, figyelemmel kíséri az előirányzatok alakulását.

- Gondoskodik az állami támogatások megigényléséről, lehívásáról, azok évközi módosításáról az intézmények, valamint az intézményirányítói feladatot ellátó osztály közreműködésével.

- Naprakészen követi az önkormányzati számlák alakulá­sát, fizetési kötelezettségeinek teljesítését.

- Szükség esetén operatív intézkedéseket kezdeményez a pénzügyi tranzakciók lebonyolítása érdekében.

- A Hivatal házipénztárában biztosítja a mindenkor szükséges készpénzt.

- Gondoskodik a szociális célú kifizetések Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságtól /MÁK/ történő visszaigényléséről, év végi elszámolásáról és visszafizetéséről.

- Elkészíti a jogszabályon alapuló jelentéseket, sta­tisztikákat és határidőben megküldi az érintettek ré­szére.

     A bérszámfejtéshez szükséges adatokat, okmányokat meg­küldi aMÁK-nak, ezen belül:

- havonta változásjelentés a keresőképtelen állomány­ba vett dolgozókról,

- eseti gyakorisággal az illetményelőleg levonási bi­zonylatokat.

- Gondoskodik a bér- és bérjellegű kifizetések fedezeté­nek biztosításáról, bonyolítja ezek kifizetését, el­végzi a házipénztárból a bérjellegű járandóságok szám­fejtését, kifizetését.

- Vezeti a bérnyilvántartást, kiállítja a szükséges ke­resetigazolásokat.

- Gondoskodik a beérkező számlák alapján azok kiegyenlí­téséről, a szerződéses kötelezettségekből eredő átuta­lások teljesítéséről.

- A munkáltató által nyújtott lakásépítési kölcsönt átu­talja a Kereskedelmi és Hitel Bank részére, arról naprakész nyilvántartást vezet és a számlaegyenleg alakulását figyelemmel kísé­ri.

- Gondoskodik a munkáltató által nyújtott szociális kölcsön kifizetéséről, arról naprakész nyilvántartást vezet, a számlaegyenleg alakulását figyelemmel kíséri.

- A közterület-foglalási határozatok alapján nyilvántart­ja a fizetési kötelezettséget, a hátralékosok jegyzé­két megküldi a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Osztályának. A közterület használati díjak befizetéséről számlát állít ki és a hátralékosokat negyedévente felszólítja a befizetésekre,

- Végzi a szigorú számadású nyomtatványok kezelését, megfelelő nyilvántartását

- Készpénzellátmányt biztosít az erre feljogosított köz­tisztviselők részére, s a felhasználásról elvégzi az elszámoltatásukat.

- Közreműködik a cél- és címzett támogatással kapcsolatos pályázatok előkészítésében, elvégzi az elnyert pályá­zati összeg lekérését, majd közreműködik a megvalósított beruházás aktiválásában az érintett osztállyal, vagy intézménnyel. A pénzügyi felhasználás alakulását folyamatosan nyilvántartja és annak alakulásáról a polgármestert rendszeresen tájékoztatja.

- Előkészíti a hitelfelvételi kérel­met, a felvett hitelek visszafizetéséről nyilvántar­tást vezet.

b/ Könyveléssel, nyilvántartással kapcsolatos feladatok

- Végzi az önkormányzat, az önkormányzat intézményeinek pénzforgalmával kapcso­latos valamennyi tranzakció számítógépes könyvelését, kontírozását.

- Költségnemenként és szakfeladatonként pontos könyvelé­si információt biztosít hetente a hivatali vezetés ré­szére.

- Végzi a központi költségvetési hozzájárulás könyvelé­sét, az önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyletek pénzforgalmához kapcsolódó befizetések és kifizetések rögzítését.

- Az intézmények által beküldött havi információs jelen­téseket összesíti és elvégzi az önkormányzati szintű információs jelentés megküldését a MÁK részére.

-   Gondoskodik az ÁFA bevallásáról, az önelle­nőrzésről, elkészíti a havi szintű ÁFA bevallást. A Nemzeti Adó és Vámhivatallal tartja a kapcsolatot, különböző bevallásokat és igazolásokat elektronikus úton bekér és kér a hivataltól.

-   A szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulásról igazolást állít ki az ügyfelek részére,

- Figyelemmel kíséri az adójogszabályok /helyi adók, központi adónemek/ változásait és azoknak az önkor­mányzatot érintő végrehajtására a tisztségviselőktől intézkedést kezdeményez.

- Az intézményi beszámolókat összesíti, az egyezőségeket ellenőrzi, az önkormányzati szintű féléves, illetve éves beszámolót megküldi a MÁK részére.

- Végzi a közműfejlesztési hozzájárulások igénylését a MÁK-tól és az ügyfelek részére történő továbbítását,

- Gondoskodik a számlák összeszereléséről, a szerződés, megállapodás, utalványrendelet bankiterhelési érte­sítő alapján.

- Figyelemmel kíséri a függő bevételeket és függő kiadá­sokat, azok rendezésére intézkedést kezdeményez.

- Pénzügyi vonatkozásban közreműködik a beruházások elő­készítésében és a számlák utalásában a pénzügyi kifi­zetésekről analitikát vezet.

- Az önkormányzatot illető követelések behajtására és a behajthatatlan követelések rendezésére intézkedést kezdeményez.

- A hatályos szerződések és megállapodások alapján hatá­ridőre elkészíti, és az érdekeltnek megküldi a számlá­kat, illetve gondoskodik az önkormányzatot terhelő számlák határidős kiegyenlítéséről. Akadály esetén so­ron kívüli jelzéssel él a polgármester felé.

- Az önkormányzatot terhelő hosszú- és rövid lejáratú hitelek határidőben történő törlesztését előkészíti, akadály esetén soron kívüli jelzéssel él a polgármes­ter felé.

- A Hivatal Polgármesteri Kabinetjével közösen végzi a leltározási, selejtezési feladatokat.

c/ Belső ellenőrzéssel kapcsolatos revizori feladatok ellátása körében:

- Előkészíti az önkormányzat képviselő-testülete részére az éves belső ellenőrzési tervet.

- Előkészíti a belső ellenőrrel kötendő megbízási szerződést.

- Kapcsolatot tart a belső ellenőrrel és segítséget nyújt az ellenőrzési feladatok

elvégzéséhez.

       -Előkészíti az éves ellenőrzési jelentéseket a képviselő-testület részére történő megtárgyalás céljából, szüksége esetén intézkedési tervet készít a hiányosságok megszüntetésére.

d/ Az önkormányzati vagyonnal, vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok

-          Gondoskodik az állami tulajdonú ingatlanok vagyonkezelésbe vételéről szóló döntések végrehajtásáról, nyilvántartásáról, kincstári, vagyonkataszteri, jelentést készít, az adatszolgáltatásokat megküldi az MNV Zrt. részére.

-          Vezeti az önkormányzat ingatlan vagyonkataszterét, azok értékét, a vagyonkataszter nyilvántartásának megfelelően rögzíti a vagyonváltozást.

-          Elkészíti a vagyonkataszterrel kapcsolatban előírt adatszolgáltatást, az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról.

-          Gondoskodik a vagyonkataszter folyamatos karbantartásáról, elkészíti az üzemeltetésre átadott vagyon éves értékcsökkenésének elszámolását.

-          Évenként egyeztet az intézményekkel a vagyonkataszter adatainak pontosítása érdekében, az aktiválásra kerülő beruházások értékét az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a vagyonkataszterben átvezeti, gondoskodik a beruházások földhivatali nyilvántartásának átvezetéséről.

-          Közreműködik az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendeletben meghatározott feladatok előkészítésében, a döntések végrehajtásában.

 

e/ Helyi adózással kapcsolatos feladatok

 - A helyi adókról szóló törvény és az önkormányzati kép­viselő-testület rendelete alapján végzi a kivetéssel, a bevallások alapján történő adó megállapításával, adókönyvelés­sel, nyilvántartással, adóbehajtással kapcsolatos feladatokat.

- Figyelemmel kíséri az adószámlák egyenlegét, a számla­pénz felhasználását.

- Az adószámlákra befolyt bevételt havonta jogcímenként átutalja, az átfutó tételeket rendezi.

- Számítógépes adókönyveléssel nyilvántartja az adózási kötelezettséget, valamint annak teljesítését adóala­nyonként, adónemenként.

- Gondoskodik a változások /törlés, pótelőírás/ átveze­téséről.

- Az idegen helyről behajtásra kimutatott tartozásokat nyilvántartja, biztosítja annak behajtását.

- Vezeti az adók módjára behajtandó szabálysértési bírságok nyilvántartását, az átutalt bírságot a határozatokra rávezeti, havonta visszaigazolást készít a kiszabó hatóságnak.

- Évente törzsadat karbantartást végez az adatállomány­ban, rendezi a törzsszámlákat a MÁK által elkészí­tett kimutatás alapján.

- Az adópótlék-mentes befizetési határidőben felhíváso­kat tesz közzé, és befizetési csekket küld az adózók­nak, a határidő lejárta után értesíti a tartozásokról.

- A hagyatéki eljárási ügyekben és jogszabályban meghatározott esetekben adó- és értékbizonyítványt készít, azt nyilvántartásba veszi.

- Az ingatlan-nyilvántartásban átvezeti a tulajdonos változást a telekkönyvi értesítés alapján.

- Az adófelügyelőség megkeresésére környezettanulmányt készít, jegyzőkönyvet vesz fel.

- A rendőrség részére vagyoni igazolást ad ki.

- A bíróság részére költségmentességi nyilatkozatokat záradékol.

- Az illeték részletfizetési és méltányossági ügyekben környezettanulmányt készít, melyet az Illetékhivatal­hoz továbbít.

- Hitelesíti az idegenforgalmi adóalap megállapításához szükséges vendégkönyvet.

f/ Egyéb feladatok:

- Gondoskodik az egyes szociális ellátások illetékesek részére történő utalásáról a Lakosságszolgálati Osztálytól és az Önkormányzati és Intézményirányító Osztálytól ka­pott jegyzék alapján.

- Végzi a szennyvíz-hozzájárulás analitikus nyilvántartá­sát, könyvelését, gondoskodik a behajtásról.

- Végzi a közműfejlesztési hozzájárulás évenkénti elszá­molását, jóváírását, gondoskodik a közműfejlesztési hitel nyilvántartásáról, időbeni utalásáról.

- Végzi az utólagos közmű-rákötések nyilvántartását /i­vóvíz, szennyvíz, gáz/, gondoskodik a visszaigénylés­ről és a kedvezmény visszautalásáról.

- A cél- és címzett, valamint a központosított előirányzatok igénybevételére irányuló pályázatok előkészítése, összehangolása, felterjesztése. Sikeres pályázat esetén annak megvalósításában az érintett osztállyal, intézménnyel együttműködik.

- Ellátja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat.

- Ellátja a lakás- és helységgazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, előírási, számlázási feladatokat.

- Az Európai Uniós és más pályázatok előkészítése, a hazai és nemzetközi támogatási források igénylése, pénzügyi elszámolása.

     - Működteti a Közös Önkormányzati Hivatal székhely település házi pénztárát, ellátja a napi pénzkezelési teendőket.

IV.

Záró rendelkezések

1./ Ez a szabályzat 2020. június 9. napján lép hatályba.

     Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról szóló 206/2013.(X.30.) ÖKT határozat és az ezt módosító 18/2016. (I.29.) ÖKT. határozat.

                                                                                                          Leleszi Tibor

                                                                                                          polgármester

  • Köztéri alkotásaink

  • Szálláslehetőségek

  • Vendéglátás

 
 

Látogatóink

A mai napon:59
Tegnap:127
Ezen a héten:1107
Ebben a hónapban:2511
Összesen:1437098

kisvarda logo 180x178

szechenyi 2020 info